Beta
Lik oss på Facebook

NEI TIL OPPDRETTSANLEGG VED KJERSTAD OG TJELDNES!!


Til: Innspill til kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms.

Nei til oppdrettsanlegg ved lokalitet VA1-Kjerstad!
- innspill til kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms.

I forslag til Kystsoneplan for Midt-og Sør-Troms datert 24.4.2019 er 1852-VA1- Kjerstad foreslått som oppdrettslokalitet for alle arter.
Vi krever at denne lokaliteten ikke åpnes for oppdrett!
Den bør beholde sin nåværende status som NFFF-område («allmenne flerbruksområder som kan nyttes til natur, ferdsel, fiske og friluftsliv»).

Viktige allmenne friluftsinteresser er ikke tatt hensyn til når dette foreslåes som oppdrettslokalitet. Det er et omfattende fritidsfiske i dette området, og det har svært stor betydning for både lokalbefolkning og fritidsbeboere. Kjærfjord båtforening har 48 båtplasser og er en aktiv havn for fritidsbåter.
Om denne lokaliteten åpnes for oppdrett vil det forringe livskvaliteten til alle som i dag benytter dette høyt verdsatte havområdet.

Havstrømmene vil føre avfall fra anlegget i alle retninger, både i Tjeldsundet og inn Kjærfjorden. De tradisjonelle fiskeplassene ligger tett her. Så lenge det har bodd folk ved Kjærfjorden og omegn har dette vært vårt spisskammer og rekreasjonsområde, og det er en avgjørene del av vår kulturarv.

I planforslaget er det heller ikke tatt hensyn til den verdifulle og rike marine naturen på lokaliteten og i nærheten.
Av særlig sårbar marin natur kan nevnes et registrert rekefelt og gyteområder for torsk og sei. Litt nord for ligger kjente steder for uer, en kritisk truet art.
Kjærfjorden, og særlig straumen, er kjent for sitt sjø-ørret og laksefiske, og lusesmitte i området vil true disse bestandene. Ørrettbestanden i Vågevassdraget og andre elver i området vil påvirkes negativt.

Sør for lokaliteten ligger Tjeldneset naturreservat med verdifullt plante og dyreliv. Viktige hekkeplasser for sjøfugl finnes både der og nærmere oppdrettslokaliteten. Kjente «eggholmer» ligger utfor Tjeldnes. Mange fugler beiter også i de rike havområdene i Kjærfjordmunningen utenom hekkesesong. Noen eksempler er alke, tyvjo, ærfugl, havelle, siland, laksand, lunde, teist, terner og skarv.
I områdene innafor den planlagte lokaliteten er rike strandenger og fjæreområder med ålegress. Innover Kjærfjorden finnes verdifulle kalkalgeområder.

Vi krever at planene om å åpne VA1-Kjerstad for oppdrett blir stanset!

Underskriftene vil bli sendt til høringsinstansen for Kystsoneplanen. Kampanjen avsluttes i begynnelsen av juni.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Del NEI TIL OPPDRETTSANLEGG VED KJERSTAD OG TJELDNES!! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
321 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin