Beta
Lik oss på Facebook

"Alder tidsretten" hevdes for området i indre Sørfjorden av bygdas folk og Mauken reinbeitedistrikt


Til: Småkraft AS og OED

Området ved Sjøvassbotn og Sørstraumen i indre Sørfjord har i "all sin tid" vært brukt av bygdas folk og slekter som et felles jakt og sankeområde. Det har vært en felles forståelse for at området tilhører alle bygdas folk. Spesielt gjelder dette området rundt Turelva og Sieidi som er sterkt knyttet til vår kultur og levesett.

Mauken reinbeitedistrikt har og brukt området " i all sin tid" parallelt med bygdas befolkning i sin reindrift. Og uten dette området mister de et veldig viktig område i sin drift da trekkveien og hvilebeite for reinen ligger her. De som oss anser området som et viktig og uenværlig knutepunkt i sitt virke og kultur.

"Etablering av kraftindustri i samiske områder er krever en annen tilnærming enn etablering ellers. Samene er anerkjent som urfolk i Norge og ved bruk av rettskildeprinsippene skal det tas høyde for at denne bruken skiller seg på enkelte områder. Det kan være tale om en mer muntlig tradisjon hvor eiendomsforhold ikke er nedtegnet i den samme grad som ellers. Det beste eksemplet på at slik bruk blir erkjent som rett er da den for det meste samiske befolkningen i Manndalen ervervet Manndalens skogs-allmenning. Høyesterett ved førstvoterende dommer Matninsgsdal uttalte treffende om bruken:
«Hadde en tilsvarende bruk vært utøvd av personer med annen bakgrunn, ville den ha avspeilt at de mente å eie området. Samene, som har utgjort den dominerende del av Manndalens befolkning, har derimot med sin kollektive ressursutnyttelse ikke samme tradisjon for å tenke på eiendomsrett» jf. HR-2001-5-B - Rt-2001-1229.

Manndalens befolkning ervervet eiendomsrett til et skogsområde som de hadde benyttet i lang tid. For Høyesterett var det tilstrekkelig grunnlag for eiendomsrett etter reglene om alder tids bruk. Det var ikke nødvendig å gå inn på de folkerettslige reglene som verner urfolks rettigheter. Alder tids bruk har også en klar parallell til etablering av sedvanerett, altså - overgangen fra sedvaner til sedvanerett. Med sedvanerett menes her en viss forståelse/bruk fulgt i lang tid – av mange – i den tro at det er retten som man følger. En felles forståelse vil kunne legges til grunn som juridisk grunnlag dersom forståelsen oppfyller kravene til etablering av «sedvanerett».
I tillegg til disse grunnlag som skal tolkes i trå med samerettslige prinsipper ved anvendelse på samiske forhold gir urfolksretten klar veiledning på hvordan samiske interesser og utøvelse av kultur er vernet. Se ILO-konvensjonen nr. 169 fra 1989 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater artikkel 14 nr. 1, 1. punktum og de hensyn denne regelen skal ivareta. Videre har vern av samiske interesser blitt nedtegnet i Grunnloven § 108.
Det må derfor legges til grunn at den bruk og den forståelse av området til felles bruk og nytte er en vernet rett som må respekteres ved etablering av kraftindustri eller annen industri i disse områdene."

Med dette hevder bygdas folk og slekter i indre Sørfjord ved Sjøvassbotn og Mauken reinbeitedistrik " Alder tidsretten" for området rundt Sjøvassbotn og Sieidi.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del "Alder tidsretten" hevdes for området i indre Sørfjorden av bygdas folk og Mauken reinbeitedistrikt på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
41 underskrifter hittil!

Opprettet av
Kine Larsen
Kategori
Miljø
Område
Troms

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin