Brudd på arbeidsmiljøloven for ansatte i barnehage, skole og SFO

Brudd på arbeidsmiljøloven for ansatte i barnehage, skole og SFO


Til: Regjeringen

Til: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Under covid 19 har utallige tiltak blitt pålagt fra myndighetens side, der ansatte måtte i tråd med regelverk implementere tiltakene.

De siste to årene har ansatte i flere yrker; i dette tilfelle barnehagesektor, skolesektor og skolefritidsordningen blitt utsatt for enorm press.

Konsekvensen av en to års pandemi med forslag om at barn som er nærkontakter kan komme i barnehage, skole og SFO, samt forslag om at ansatte nå kan unntas fra karanteneplikt og pålegges fritidskarantene oppfattes som:
1. brudd på arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.
2. likebehandling i arbeidslivet der barnehagesektor, skolesektor og skolefritidsordningen unntas fra rett til trygg og sikker arbeidshverdag (beskyttelsesvern)
3.kritikkverdige forhold knyttet til myndighetsmisbruk

Vi ber departementets om trepartssamarbeid slik at ansattes rettigheter til overnevnte forhold blir ivaretatt.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

06.01.2022

Utdrag fra arbeidsmiljølovens Kapittel 1. Innledende bestemmelser:
§ 1-1.Lovens formål
a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
b) Å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

06.01.2022

§ 1.9: Arbeidsmiljøloven er ufravikelig
§ 2-1. Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt.

06.01.2022

Utdrag fra arbeidsmiljøloven:
§ 4-1.Generelle krav til arbeidsmiljøet
(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

06.01.2022

Utdrag fra arbeidsmiljøloven:
§ 4-1.Generelle krav til arbeidsmiljøet
(2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.

06.01.2022

Utdrag fra arbeidsmiljøloven:
§ 4-3.Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

06.01.2022

Presisering om beskyttelsesvern:
Våre yrkesgrupper skal behandles likt som andre yrkesgrupper og ikke utsettes for større risiko. Vi vil sikres beskyttelsesvern gjennom arbeidsmiljøloven til en trygg og sikker arbeidshverdag. Gjennom unntak i karantenereglene angående smittekarantene (erstattes med fritidskarantene) så overholdes ikke dette. Arbeidsmiljøloven har som fremste oppgave å ivareta og beskytte den svake part i ansettelsesforhold, så vel som å fastsette plikter og rettigheter for ar

02.01.2022

Punkt tre siktes det til unntak av karantenereglene og i forhold til pålagt fritidskarantene
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

8568 underskrifter hittil!

Opprettet av
Renate Wærdahl
29.12.2021
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad