Lik oss på Facebook

Nei til saltlager i Planteskulen


Til: Mesta og Etne Kommune

Ope brev til Etne Kommune og Mesta om saltlageret i Planteskulen.

Me er mange som er svært bekymra over at det skal leggast eit saltlager i Planteskulen, eller at det i utgangspunktet er eit industriomra°de her.
Det er mange argument mot dette, viser til t.d. innlegg i Grannar av Jarle Teigland.

Me ynskjer a° gjenta va°re argument :
Det er ein av dei mest brukte turvegane i Etne sentrum og skuleveg til mange born. «Rundt planteskulen» er blitt eit «Etneomgrep» i skulesamanheng. A° sende skuleelevar som spring rundt her har skulen gjort i alle a°r. Det er eit av dei fa° omra°da skulen og barnehage kan bruke som ligg i passe ga°avstand.
I tillegg til mjuke trafikantar, ma° dei ta omsyn til verna lakseelv som ligg 200 meter i fra°, opne dreneringsgrøfter og bekker som ligg enda nermare saltlageret, samt støy til byggefelt som er næraste nabo.
Me ser kor mykje Stødlevegen er nytta til turveg. Kvar dag sykler og ga°r mange med barnevogn, sma° ungar og skuleklassar tur pa° denne vegen.
Kvar dag ga°r og syklar mange born med deira trafikkforsta°else til og fra° skule, venner og fritidsaktiviteter.

Kva er Mesta sin visjon sidan Planteskulen blir valt som base, der dei ma° køyre til og fra° lager pa° veg der det lengste strekket er utan gang og sykkelveg, snittet pa° vegen er 5,5 meter brei og det smalaste punktert er 4.5 meter brei. Korleis kan ein lastebil med brøyteskjer som har ein bredde pa° 3.6 meter, passere skule, barnehage, kulturhus og brannstasjon med møtande trafikk?
Kva na°r to brøytebiler treffes pa° denne vegen. Kor skal da° dei mjuke trafikkantane gjere av seg? Tenkjer ein da° at dei ma° utanfor brøytekanten? Det er heller Ikkje god sikt øve eit slikt stor brøyteskjær.

Innspel til brev fra° kommunalsjef oppvekst: turveg over Kambe som blir løfta som alternativ trase´ vil for mange likevel innebære deler av veg som tungtrafikk vil nytte.

Me veit at det er fleire alternativ som pa° alle ma°tar er betre eigna. Er dette valet kun gjort pa° grunn av pris? I sa°fall meiner me at dette ein lite ansvarlig beslutning.

Etne kommune har saman med andre kommunar forplikta seg til a° fa° folk til a° ga° og sykla meir, ref: Ma°l for utvikling pa° Hauglandet. Vil Ikkje denne passeringa av saltlager vera stikk i strid med denne visjonen da° tungtrafikken vil auke betrakteleg pa° denne vegen som er svært da°rlig for mjuke trafikkantar?

Kommunen er ansvarleg for trygg skuleveg. Dette ut fra° trafikkbilde og barn sin trafikkforsta°else mm. Korleis kan kommunen tillate ein slik auke av tungtrafikk pa° den mørkaste a°rstida pa° ein slik veg, utan pa° forhand ha trafikksikre tiltak pa° plass?

Viser til "Kommunedelplan for Etnesjøen 2011-2023"

6.2 Nye verksemder skal ikkje plasserast slik at dei etter kommunen si vurdering vil vere til
vesentleg ulempe for kringliggjande busetnad eller offentlege førema°l m.o.t. støy,
forureining eller andre negative konsekvensar med omsyn til miljøet (Heimel Pbl § 11-9 nr. 5).

3.6.3 I framtidige næringsomra°de skal det leggjast til rette for mjuke trafikantar (Pbl § 11-9 nr.3).

3.6.4 N8: Skal ha høg utnytting. Ma° sikrast nødvendig avstand til Auenbekk (gytebekk), jf. pbl. §11-

3.6.6 N4: Det skal etablerast buffersoner, pa° minst 10 meter, i tillegg til eventuell tilkomstveg, som
skjermar bustadfeltet (Pbl § 11-9 nr 6). Er fortrinnsvis tiltenkt lettare industri, som ikkje er
skjemmande eller til sjenanse for bustadfeltet (dette med omsyn til støy og lukt, na°r pa°
døgnet det er aktivitet osb). Ein skal i detaljplanlegginga ta særleg omsyn til naturverdiar og
dyreliv. Krav om viltkorridor mellom eksisterande og nytt industriomra°de. Forureining og
eksplosjonsfare skal vurderast nærare i reguleringsplanlegging.

For a° kartlegge kor mykje trafikkauke det blir bør kommunen og alle som er ra°ka og imot dette fa° vite fylgjande:

-kor mykje salt skal kjørast om gongen fra° ba°t til lager? Kor mange lastebillass utgjer dette?
-kor mange enheter som skal ha base ut fra° planteskulen, samt talet pa° forventa lass totalt pr døgn.
-tal pa° km og syklustider pa° det som skal driftast ut i fra° Planteskulen?

Avslutningsvis sa° har denne vegen svært mange mjuke trafikkantar da° det er skuleveg, turveg, veg til sentrum/kultur/idrettsanlegg og va°rt felles rekreasjonsomra°det.

Ha°par inderleg at Etne Kommune ikkje ga°r vekk fra° sine forpliktelser og visjoner.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Nei til saltlager i Planteskulen  på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
184 underskrifter hittil!

Område
Hordaland

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad