Lik oss på Facebook

Uavhengig granskning av alle internasjonale adopsjoner til Norge.


Til: Alle


En nylig gjennomført granskning av utenlandsadopsjoner til Nederland konkluderer med at praksisen har bidratt til å sette menneskehandel inn i et lovlig system. Det er avdekket korrupsjon, kidnapping og organisert kriminalitet.

Foreldre er frarøvet sine barn, og barn muligheten til en oppvekst med sine foreldre. Det er ingen tvil om at grunnleggende menneskerettigheter som retten til privat- og familieliv, og en rekke rettigheter i barnekonvensjonen er brutt.

Flere land, blant dem Sverige, Belgia og Sveits, følger nå etter med egne granskninger og Romantisert innvandring ber Norge om å gjøre det samme. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen har vært bedre for utenlandsadopsjoner til Norge, som i perioden 1986-1997 omfattet 10 077 barn. Dette var før Norge ratifiserte Haagkonvensjonen om internasjonale adopsjoner 20. mai 1996, som trådte i kraft i 1998, men det kan ikke utelukkes at de organiserte kriminelle strukturene som avdekkes i rapporten også har satt sitt preg på adopsjonsprosessen etter konvensjonens ikrafttreden. Blant annet har Sør-Korea ratifisert Haagkonvensjonen, men denne er ikke trådt i kraft. Bare mellom 2006 og 2019 er det adoptert 414 barn fra Sør-Korea til Norge.

Norske myndigheter, Adopsjonsforum og Verdens barn avviste nok engang behovet for en uavhengig granskning i en artikkel i Vårt land i Mars 2021.

På denne bakgrunn er det vanskelig å forstå på hvilket grunnlag statssekretær Ingvild Ofte Arntsen
(KrF) uttaler seg når hun på vegne av departementet hevder at:

Det er ikke indikasjoner på behovet for en slik granskning i Norge, men hvis det oppstår behov for å se nærmere på enkeltsaker, vil adopsjonsmyndigheten naturligvis gå inn i saken, skriver statssekretæren i sitt e-post-svar.

For det første fremkommer det ikke av uttalelsen hvorfor forholdene som er avdekket i Nederland ikke skulle være tilsvarende i Norge. For det andre vitner det om en ansvarsfraskrivelse hva gjelder adopterte mennesker menneskerettigheter som er i strid med Norges rettslige forpliktelser.

3. Menneskerettslige rammer for granskning av utenlandsadopsjon
3.1. Norges plikt til å sikre menneskerettighetene

Grunnloven § 102 pålegger norske myndigheter å «respektere og sikre» Norges menneskerettslige forpliktelser. Selv om Haagkonvensjonen er ment å regulere adopsjonsprosessen, kan deler av prosessen overlates til såkalte adopsjonsorganisasjoner. At deler av prosessen er overlatt til ikke-statlige aktører fritar likevel ikke norske myndigheter fra sin sikringsplikt. Allerede i NOU 1976:55 Adopsjon og adopsjonsformidling ble det slått fast at det var norske myndigheters ansvar å «føre kontroll med at det fra norsk side ikke skjer brudd på lover og regler i barnets hjemland» og at hensynet til barnet er det førende prinsipp for adopsjon. Dette standpunktet er i tråd med det rettslige utgangspunktet til menneskerettighetene, nemlig at staten er pliktsubjektet. Delegasjon enten til underordnede direktorater eller private foretak fritar ikke fra ansvar. Sikringsplikten medfører både at staten har en plikt til å forebygge menneskerettighetskrenkelser og en plikt til å agere ved mistanke om menneskerettighetskrenkelser. Dersom staten har rimelig mistanke om at det har forekommet brudd på menneskerettighetene, og det er her indikasjoner på omfattende og systematisk brudd, må dette etterforskes.

Det foreligger konkrete holdepunkter for at utenlandadopsjon til Norge har involvert grove menneskerettsbrudd gjennom mange år, i tillegg til alvorlig grenseoverskridende kriminalitet som korrupsjon og menneskehandel. Romantisert innvandring mener derfor at Norge har en menneskerettslig forpliktelse til å gjennomføre en uavhengig granskning av norsk praksis for utenlandsadopsjon. En slik granskning bør ikke avgrenses i tid til frem til Haagkonvensjonen ble ratifisert.

Ved å signere oppropet støtter du Uavhengig granskning av alle internasjonale adopsjoner til Norge, før og etter Haagkonvensjonen.
• Vi ber regjeringen etterleve sine forpliktelser til Grunnloven og Barnekonvensjonen over Haagkonvensjonen.
• Norge må vise hjerte og klokskap å sikre rettferdighet for de utenlandsadopterte, deres biologiske foreldre og adoptivfamilier.

Signaturene vil overrekkes regjeringen.

Takk for din støtte!

Signeres av: Alle


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Uavhengig granskning av alle internasjonale adopsjoner til Norge. på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
173 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad