Stopp fortettingen i det vernede kulturlandskapet nord for Lade allé!

Stopp fortettingen i det vernede kulturlandskapet nord for Lade allé!


Til: Trondheim kommune

Innspill til offentlig ettersyn av planarbeid for Østmarkveien 3 og 5, gnr/bnr 414/381 m.fl., detaljregulering, r20190014Det foregår for tiden en massiv fortetting på sørsida av Lade allé. Nå står også Østmarkveien 3-5 (“gartneritomta”) på nordsida av alléen for tur. Tomta ligger mellom Lade gård og Ringve museum, midt i det kulturhistoriske og vernede landskapet på Lade hvor lystgårdene fra 1800-tallet ligger på rekke og rad. Riksantikvaren har registrert området til å være av nasjonal kulturhistorisk interesse. De vernede bygningene Ladetorget og dragestilsvillaen Rognli, grenser til byggetomta. Dette åpne og luftige landskapet ligger i hjertet av bydelen Lade og mange av byens innbyggere legger søndagsturen sin hit.

Plansaken for Østmarkveien 3 og 5 ble avvist ved første behandling i bygningsrådet. Ved andre gangs behandling ble saken vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn samtidig som konkrete innspill fra byplankontoret knyttet til krav om reduksjon av høyder og bevaring av siktlinjer, ble strøket av politikerne.

Resultatet er et planforslag tettpakket av massive blokker og punkthus på 3 og 4 etasjer. Bygningene danner en sammenhengende, ugjennomtrengelig mur og deler kulturlandskapet effektivt i to med sitt ruvende uttrykk i dette forøvrig åpne og grønne området. Dette åpne landskapet er bevart, nettopp fordi hensynet til den historiske bebyggelsen tidligere har blitt vurdert som så viktig at byggeprosjektene i området har måttet tilpasse seg strenge krav. Her kan det nevnes at naboeiendommen Borettslaget Ladesletta Hage måtte redusere byggehøyden til 2 etasjer, og at bebyggelsen på Nobø-tomta med grense mot Lade gård ble begrenset til 1-2 etasjer og trukket inn bak en stor, grønn sone mot det vernede gårdsanlegget.

Nå må kommunens fagavdelinger og folkevalgte holde fast ved tidligere verneplaner og ikke la nye vedtak om fortetting ødelegge byens særpreg og identitet!

Dessverre har vi de siste årene igjen og igjen måttet høre politikere som går ut i etterkant av byggeprosjekter og uttaler at de aldri hadde godkjent forslaget om de hadde forstått hvordan resultatet ville bli. Det må ikke skje også denne gangen. Ikke la all tidligere innsats for å bevare det kulturhistoriske landskapet være forgjeves!

Det må bli slutt på at byutvikling skal styres av de økonomiske interessene til store utbyggere på bekostning av byens innbyggere og på bekostning av vår felles kulturhistoriske arv!


Vi ønsker

- at bygningsrådet skal avvise utbyggers forslag, slik det foreligger i dag.
- at byantikvarens første innspill hvor det skisseres en byggehøyde på 2-3 etasjer skal være førende.
- at byplankontorets første innspill om “lav og åpen” bebyggelse skal taes til følge.
- at det skal gjøres alvor av å lage en helhetlig bydelsplan for Ladehalvøya som tar hensyn til eksisterende verneplaner og ivaretar bydelens særpreg der lav bebyggelse og det unike kulturhistoriske landskapet står i sentrum.


Saken kan følges og forslaget sees i sin helhet på nettsidene til Trondheim kommune. Det er frist for å komme med innspill innen 10.04.21, og alle underskrifter fra denne kampanjen leveres innen saken behandles i bygningsrådet.

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-ettersyn/Ostmarkveien-3-og-5-gnr-bnr-414-381-m-fl-detaljregulering-r20190014/#heading-h2-3Gunnhild Husdal Landrø
Erlend Sognli Høyem
Sigrid Sognli Høyem
Ivar Sognli
Berit Høyem


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

06.04.2021

5. april 2021
ERIK JONDELL, Tidligere direktør Eidsvoll 1814

Gartneritoma på Lade – fortjener vi dette?

Slik forslaget nå foreligger, vil den massive bebyggelsen fortsatt bryte sammenhengen i et grønt landskap på nordsiden av Lade allé. Miljøet tåler simpelthen ikke en så stor utnyttelse her. Planene må bearbeides ytterligere.

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2021/04/05/Gartneritoma-på-Lade-–-fortjener-vi-dette-23753960.ece?fbclid=IwAR2HK2EsSp7sGLGcmuJc_0eRTVYsCKzjHZ7

06.04.2021

5. april 2021
KARI MAHLE

Å verne et kulturlandskap krever en nennsom hånd

Kulturlandskapet på Lade druknes i betong. I diskusjonen om bygging på dette området, har ønsket om å ha mest mulig nybygging bynært vært aktuelt, også fordi det finnes butikker og skole i gangavstand, og derfor er et ideelt sted. Ønske om mest mulig bygging på Lade kolliderer med ønske om å ta vare på kulturlandskapet.

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2021/04/05/Å-verne-et-kulturlandskap-krever

06.04.2021

29. mars 2021
Jan Vestre

Over 1000 personer har signert protestoppropet til Sigrid (33)
Sigrid Sognli Høyem (33) mener Skanskas byggeplaner i Østmarkveien vil ødelegge viktige deler av kulturlandskapet på Lade. Nå får hun støtte fra folk over hele byen.

https://bydelsnytt.no/2021/03/29/snart-har-1000-personer-signert-protestoppropet-til-sigrid-33/?fbclid=IwAR3dGjK1r1N3upSe7LcL7_LGy5Hd4kWOC2khwC0-aDItiSDpaYkeK0ipvgM

06.04.2021


21. mars 2021
Berit Høyem og Ivar Sognli, Villa Rognli, Lade

Byutvikling til stryk på Lade

Bygningsrådet i Trondheim har lagt ut et planforslag for gartneritomta på Lade på høring, men har de skjønt konsekvensene?

Til bygningsrådet: Si nei til disse høydene. Ta politisk ansvar. Nå er det sannelig nok!

https://www.tronderdebatt.no/byutvikling-til-stryk-pa-lade/o/5-122-19920?fbclid=IwAR0kobMDt-3_RZ8Je3xv_IJygxZUncHopp9qwt3c2mG68J8aLX-EbaklDRg

06.04.2021

17. mars 2020
SISSEL LYNUM

Fikk nei til å bygge 240 boliger mellom herregårdene
Politikerne i bygningsrådet i Trondheim avviste tirsdag boligbyggeren Skanskas plan om å bygge blokker på opptil fem etasjer mellom Lade gård og Ringve gård.

- Dette et bra prosjekt, hvis det hadde ligget på en annen tomt. Det ligger i et av Trondheims viktigste kulturlandskap, som er et kulturminne av nasjonal betydning, sa Høyres Trygve Bragstad i bygningsrådet.

https://www.adressa.no/pluss/okonomi/2020/

06.04.2021

9. desember 2020
CHRISTIAN M.BACHKE

Vi må sette en fot i bakken på Lade

«Hadde vi forstått hvor ille dette ble, ville vi aldri ha godkjent byggeplanene». Sa politikerne. Men da var det for seint.

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2020/12/09/Vi-m%C3%A5-sette-en-fot-i-bakken-p%C3%A5-Lade-23130021.ece?fbclid=IwAR3zqlT3JqMYUGFPjsedik8b-Ju3Dhe5sPZJWxed-KRFmDrGTYrIapQbOQM

06.04.2021

11. mars 2021
MICHAEL DUE LARSEN

Hvem bestemmer egentlig fortettingen i Trondheim?

I et demokratisk land bør det vel være slik at borgerne velger politikerne, politikerne setter rammene for byutvikling og boliginvestorene har deretter entreprenørene til å bygge innenfor de rammer og visjoner som politikerne har for utviklingen av byen.

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2021/03/11/Hvem-bestemmer-egentlig-fortettingen-i-Trondheim-23630032.ece?fbclid=IwAR0CmKyqbTy41LcU_XZ

06.04.2021

7. desember 2020
SIRI RAMBERG STAV OG JAN ASBJØRN SAGEN

Nei til rasering av lystgårdslandskapet på Lade

Særlig reagerer vi i KU-L på «muren» som sammenhengende blokkbebyggelse mot Lade allé innebærer. Byggehøyden innover tomta, på punkthusene og på bebyggelsen mot Østmarkv. 7 (eldreboliger) må også reduseres vesentlig mer

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2020/12/07/Nei-til-rasering-av-lystg%C3%A5rdslandskapet-p%C3%A5-Lade-23106243.ece?fbclid=IwAR3xRPK1A49U7xNhv3jIACJf

06.04.2021

24. november 2020
BERIT HØYEM OG IVAR SOGNLI

Umistelige verdier i kulturlandskapet langs Lade allé

Kommunaldirektøren og bygningsrådet har gitt klare signaler til utbygger om hvilke krav som gjelder for utvikling av denne tomta.

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2020/11/24/Umistelige-verdier-i-kulturlandskapet-langs-Lade-all%C3%A9-23046581.ece?fbclid=IwAR1DqLSU7P-b8NUS7Gtw_vhR50c-iItk1EWTnJqydnoBBBrcGNfpSr3GhrM

06.04.2021

11. august 2020
AAGOT OPHEIM

Han vil åpne Trondheims skjulte lystgård

Devle gård ligger skjult bak tett krattskog - med idrettsanlegg, kjøpesenter og nye boligbygg på den ene siden og Ladestien og fjorden på den andre. Dette er en av fire gamle lystgårder på Lade. På rekke og rad fra vest til øst ligger Lade gård, Ringve, Devle og Leangen.

https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2020/08/11/Han-vil-åpne-Trondheims-skjulte-lystgård-22402007.ece?rs538461617739007885

06.04.2021

24. februar 2020
Byantikvaren i Trondheim

Trondheims lystgårder og herregårder ligger som perler på en snor rundt Trondheims historiske bysentrum.

Vi mener Ladehalvøya nord for Lade Alle må fortettes med forsiktighet og nye hus holdes lave, slik at man tar hensyn til kulturminner, grønne kvaliteter og landskapet, som byens felles verdier.

https://www.facebook.com/groups/442717489856612

06.04.2021

17. september 2019
TROND EIDE
Sivilarkitekt, førsteamanuensis, faggruppe bygningsvern og transformasjon, Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU

Lade er blitt Trondheims Groruddalen – innfør byggeforbud nå
Skal verdiene av lystgårdenes landskapsrolle bestå, må det umiddelbart nedlegges bygge- og deleforbud øst og nord for Lade Allé, og i en sikringssone rundt landstedene.

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2019/09/17/Lade-er-blitt-Trondheims-Groruddalen-–-innfør-bygge

06.04.2021


9. august 2019
AV: DANIEL JOHANSEN, KUNSTHISTORIKER

Rasering av Lade 2.0

Lade ble en gang kalt Trondheims Arkadia på grunn av sin skjønnhet. Må vi virkelig ødelegge siste rest av dette?

https://www.adressa.no/pluss/meninger/2019/08/09/Rasering-av-Lade-2.0-19652794.ece

06.04.2021

13. juni 2019
BERIT HØYEM OG IVAR SOGNLI
Eiere av Rognli, Lade allé 48

Riksantikvaren og kommunen settes på prøve på Lade

Dramatiske utbyggingsplaner truer nå en historisk arv. Nasjonale og lokale myndigheter må raskt må på banen.

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2019/06/24/Riksantikvaren-og-kommunen-settes-p%C3%A5-pr%C3%B8ve-p%C3%A5-Lade-19277269.ece?app=qrmobile37&fbclid=IwAR38gij0mmH3WMNaG7X4HttSOT-sCnPrQUSHFxrgdZcLo_n1Z14Z1Zw0aXI

06.04.2021

Herregårdslandskapet på Lade (K437)
Lagt inn av: Riksantikvaren, Hovedkontor

Langs nordsiden av Ladehalvøya er det bevart fire, mer eller mindre, komplette storgårdsanlegg fra første del av 1800- tallet. Disse, Ringve, Leangen, Devle og Lade, har også gått under betegnelsen «lystgårdene på Lade».

https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Fkulturmiljo%2FK437&fbclid=IwAR3FnE_cmzZxZ141FTY5LLuwO-eS_VTpxdJFK4BE9ESTf0H9czTddNcwBmY

06.04.2021

31. mai 2019
CHRISTIAN M. BACHKE
Ladebeboer og slektning av Christian Anker Backe, som testamenterte Ringve Gård til Trondheim

Politikerne må ikke la seg overstyre av grådige utbyggere

Neste test for byen vår blir nye høyblokker på Lade. Dagens utvikling bekymrer meg sterkt.

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/kronikker/2019/05/31/Politikerne-m%C3%A5-ikke-la-seg-overstyre-av-gr%C3%A5dige-utbyggere-19090900.ece?fbclid=IwAR2Q5G2D4vF_3J7DXTbPS0mlCL2pp5ob1CxKu_70YaXL6SryBbdu8H2Kd1s
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1161 underskrifter hittil!

Opprettet av
Gunnhild Husdal Landrø
12.03.2021
Område
Sør-Trøndelag

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad