Beta
Lik oss på Facebook

Redusert fart og trygg krysning av fylkesveg 1744/ Stafsbergvegen


Til: Hamar Kommune og Innlandet Fylkeskommune

Fartsgrensen på fylkesveg 1744/Stafsbergvegen bør reduseres og det bør etableres sikrede krysningspunkter for gående/syklende, forslagsvis i forlengelse av Øverlandvegen og Østlia. Det bør vurderes fartsdempende tiltak.

Bydelen Smeby/Solvang, inkl. Østlia og boligene nordover langsetter fv1744 har vokst de senere år, uten at det synes å ha vært gjort nye vurderinger av fartsgrense og krysningspunkter for gående/syklende. Lokale forhold bør vurderes nøye. Herunder:

• Etter etableringen av bom på fv 84 og E6 er det tydelig at trafikktrykket over Stafsberg har økt betraktelig. Det er særlig i mye trafikk i tidsrommene når flest krysser vegen. Da er det krevende å finne luker hvor man kan krysse trygt.
• Det er mange fra Smeby som krysser fv1744/Stafbergvegen daglig, enten for å nå gang-/sykkelvegen som er enkleste ferdselsåre til byen, eller for å komme seg inn friluftsområdet Klukhagan. Ettersom antall beboere i området øker, øker krysningshyppigheten. Det er mange barn i området.
* Flere barn må krysse fv 1744 for å komme seg til Solvang skole. Andre har tidvis tett trafikkerte småveier gjennom boligområdet som et knapt bedre alternativ.
• Klukhagan kunne være ypperlig lekeområde for barn, om de ikke var avskåret fra dette friområdet av fylkesveg 1744.
• Vegens kurvatur gjør at sikten fra Øverlandvegen og Lottenvegen er redusert. Bilene kommer raskt ut av svingen og utgjør en fare for gående fra Øverlandvegen, samt bilførere ut fra Lottenvegen som skal inn på Fv1744. Sikten fra utkjøringen ved Østlia er også dårlig.
• En rekke bostander langs fv1744 har utkjøring direkte ut i 60-sonen. Dette gjelder for adressene Stafsbergvegen 127, 129, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, samt boligene 146-162 som ligger opp mot flyplassen.
• Det ser ut til at veiens utforming innbyr til langt høyere fart enn 60 for mange bilførere.

Informasjon fra Statens Vegvesen kan støtte opp om denne anmodningen (NA-rundskriv 2018/10 «Fartsgrensekriterier», samt Kryssingssteder for gående Nr. V127 i Statens vegvesens håndbokserie). Herfra kan vi lese at:

• Det er en klar sammenheng mellom fart og antall ulykker. Ikke minst ulykkenes alvorlighetsgrad
• Døden er så godt som sikret om man blir påkjørt i 60 km/t. Blir man påkjørt i 50 km/t overlever kun 10% - barn og eldre har dårligst tåleevne i møte med en bil.
• Risikoen for å bli drept eller bli alvorlig skadet i trafikken er tre ganger høyere for gående enn for bilførere.
• Ulykker med gående utgjorde i 2015 13% av alle ulykkene med dødelig utfall i trafikken
• Analyser viser at de fleste ulykkene skjer ved kryssing av veg.
• Å redusere fartsnivået ved gangfelt og andre krysningssteder er derfor det viktigste tiltaket for å oppnå lavere dødsrisiko og skadegrad for gående. Dette skyldes både reduserte bremselengder, og at lavere fart bidrar til at den kjørendes synsfelt blir større.
• Vegtrafikklovens paragraf § 6 angir generelt 80 km/t utenfor tettbygd strøk, 50 km/t innenfor tettbygd strøk. Smeby er tettbygd strøk ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon.
• Vegvesenet fastslår at krysningspunkter som benyttes av mange bør sikres.

Statens vegvesen har etter egen formulering et ønske om å prioritere gående og syklende, kollektivtrafikk, trafikksikkerhet, miljøforhold og ikke minst trivsel og trygghet for alle som ferdes på og langs vegene. Dette skulle også være innenfor Hamar Kommunes målområde for byutvikling, hvor Hamar skal være en «Sykkelby». Dette er også formulert i det nasjonale nullvekstmålet, hvor trafikksituasjonen skal innby til økt bruk av sykkel/gange, mens bilbruken ikke skal øke. Nasjonal transportplan 2014–2023 er det satt som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Nasjonal gåstrategi - Strategi for å fremme gange som transportform og hverdagsaktivitet (grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2014–2023) - utpeker nasjonale mål og innsatsområder, herunder en satsing på infrastruktur for gående.

Et bærende prinsipp for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er nullvisjonen, som sier at ingen skal dø i trafikken i Norge. I følge nullvisjonen har de som eier veien (her Innlandet Fylke) et ansvar for å forhindre dødelige konsekvenser av trafikantenes feilhandlinger. Hamar Kommune bør på vegne av beboerne i kommunen gi klare innspill til Fylkeskommunen i denne saken.

Redusert fart på Fv1744 vil kunne fremme både nullvisjonen (ingen skal dø i trafikken) og fremme nullvekstmålet (flere skal gå/sykle).

Utover dette er det Statens vegvesens egen formulering at: Miljø I tettbygde strøk er det viktig å prioritere gode miljøforhold høyt. Dette gjelder spesielt reduksjon av støy i boligområder og andre områder der gående og syklende ferdes. Lokal forurensing fra motorisert trafikk påvirkes av blant annet fartsnivå, drivstoffstype, tungtrafikkandel og ÅDT. Lavere fartsnivå gir normalt mindre støy og mindre forurensing. Utvilsomt vil dette være et viktig for de som bor langs fv1744. Det er symptomatisk at flere bostander har valgt å anlegge jordvoller, beplantning og bygningsmasse opp mot veien, noen steder på kommunens grunn.

Signeres av: Beboere i Smeby/Solvang, inkl. Østlia og bostander langs fv 1744


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Redusert fart og trygg krysning av fylkesveg 1744/ Stafsbergvegen på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
331 underskrifter hittil!

Område
Hedmark

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin