Nei til storstilt utbygging av uberørte natur- og friluftsområder i Tuddal: Kovstulvatn - Toskjervatnet.


Til: Hytteeiere, turister og innbyggere i Tuddal og omegn

Kommunestyret i Hjartdal har foreslått å regulere det unike natur- og friluftsområdet mellom Kovstulvatnet og Toskjervatnet til utbygging av 400 hytter, veier, vann, avløp og masseuttak. Utbyggingen vil ha store konsekvenser for både friluftsliv og naturmangfold. Ved å skrive under kan du kan bidra til å påvirke politikerne slik at reguleringsplanene legger opp til en begrenset og mindre inngripende utbygging. Er vi over 400 som skriver under på kampanjen, må kommunestyret behandle våre innspill.

Tuddal er et attraktivt friluftsområde for fri ferdsel både sommer og vinter. Området mellom Måsafjell, Toskjervatnet og Kovstulvatnet er et fantastisk friluftslivsområde med mange kilometer oppkjørte skiløyper på vinterstid. Et av de få uberørte turområdene hvor det er mulig å gå når det er mye vind i fjellet. Det slake terrenget med variert natur er regnet som et viktig friluftsområde og svært populært - spesielt for barnefamilier og eldre.

Her er det flott gran- og furuskog med gammelskog og utrydningstruede slåttemyrer med et stort mangfold av arter. Det er ikke gjort noen grundig naturkartlegging av området, men likevel er det observert flere sjeldne arter som sivspurv, dvergfalk og lappskogsiv.

Hyttebyggingen ved Toskjervatnet og Kovstulvatnet kommer på toppen av en bit for bit- utbygging der mye av fjellbjørkeskogen og myrene er bygget ut med hytter, veier og vann- og avløpsanlegg. Det er vanskelig for å forstå at det er marked for så mange nye hytter, siden det er flere hytter som har stått til salgs i lenger tid og mange ledige hyttetomter i allerede regulerte områder.

Kommunen har mottatt 103 sider med kritiske merknader fra innbyggere og hytteeiere. Fylkesmannen har kommet med innsigelse fordi planen baserer seg på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag om påvirkningen utbyggingen vil ha på slåttemyrene.

Hjartdal kommune oppfordres til å ta hensyn til innspill fra lokale innbyggere, hytteeiere og andre friluftsengasjerte og ta hensyn til natur- og friluftsliv når de planlegger flere hytter. Antall hytter bør reduseres til 150-200, slik det var planlagt opprinnelig i arealdelen til kommuneplanen. For å unngå store inngrep på grunn av veier, vann og avløp, bør hyttene bygges ved eksisterende hyttefelt. Allerede opparbeidede adkomstveier bør benyttes.Trenden for friluftslivet går mer i retning av genuine naturopplevelser enn store hyttefelt med alpinanlegg og servicesenteret. De fleste innspillene bekrefter dette.

Hyttebygging er en av de største truslene mot norsk natur. I tillegg bidrar inngrep i myr til store klimagassutslipp. Stortinget har vedtatt at 15 prosent av ødelagt natur skal restaureres innen 2025, deriblant myrer. Myr og vassdrag skal vernes for å redde dei mest truede artene våre. Tapet av natur og klimaendringane er de to de største truslene mot artene og økosystemene (FNs Naturpanels rapport fra 2019). Kommunene er forpliktet til å redusere klimagassutslipp gjennom statlige retningslinjer for klimagassutslipp og å ta vare på naturmangfoldet (Naturmangfoldloven).

Se kartet over området som skal bygges ut her:
https://kommunekart.com/?urlid=e0e26987-f889-49bd-95bb-294c9aae9b7e

Se planen på Hjartdal kommunes nettsider:
https://www.hjartdal.kommune.no/tjenester/politikk%20og%20samfunn/planar_og_rapportar/planar%20til%20hoyring

Les mer:
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/naturomrader-pa-land/

Miljøstatus...Klimaendringer i Norge Effekter av klimaendringer på norsk

Hytte-Norge eser ut og setter naturen vår under press. Kan det fortsette?
https://kommunekart.com/?urlid=e0e26987-f889-49bd-95bb-294c9aae9b7e

Hyttebygging er ein av dei største truslene mot norsk natur https://www.nrk.no/norge/1.14540152

Signeres av: Hytteeiere, turister og innbyggere i Tuddal og omegn


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

874 underskrifter hittil!

Opprettet av
Ingrid Marie Nissen
01.07.2020
Område
Telemark

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad