FOLKEAKSJONEN – BARNEVERNET MÅ GRANSKES!

FOLKEAKSJONEN – BARNEVERNET MÅ GRANSKES!


Til: Alle som ønsker bedre rettssikkerhet i Norge

Vi ber om din støtte i forbindelse med barnevernsaker som sendes over til Europa Rådet – Commissioner for Human Rights.

For at Europa Rådet skal starte en granskning av Norge når det gjeler brudd på menneskerettighetene, kreves det bred støtte for at de skal ta tak i saken.
Vi oppfordrer derfor alle som ønsker endring med tanke på maktmissbruk av det offentlige i Norge, til å støtte opp under dette ved å underskrive og dele til venner og bekjente!

Kommisjonæren for menneskerettighetene i EU vil bli bedt om granskning av sakene, for å se på om det brytes med menneskerettighetene i Norge. Saker som man ønsker at kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa ser på, har god dokumentasjon for at klare lovbrudd gjøres av barnevernet, politi, advokater, dommere, fylkesmenn, sivilombudsmann, helsevesenet og vår regjering.

Problemer man ønsker at kommisjonæren for menneskerettighetene ser på er:

1) Politiet avviser å ta imot anmeldelser mot offentlig ansatte eller offentlige etater.

Dette skjer ofte når innbyggere selv kommer til politiet med beviser fra sin sak, for å få hjelp.

2) Politiet henlegger anmeldelser mot offentlig ansatte eller offentlige etater uten å etterforske.

Politiet har instruks om at saker mot det offentlige ikke skal prioriteres.

3) Advokater tar ikke ut anmeldelser mot offentlig ansatte, selv når det er klart at loven er brutt.

Mange advokater uttaler at hvis du sender inn anmeldelse på offentlige ansatte relatert til barnevernet, vil domstolen dømme enn hardere. Bevis fra rettsavgjørelser gjør dette også sannsynlig.

4) Advokater gir ikke den juridiske hjelpen som trengs i barnevernsaker. Problemet knytter seg til pårørende med lav inntekt, hvor man trenger fri rettshjelp. Time grensene som advokatene må følge, gjør det umulig å ha en rettferdig rettssak i mange tilfeller.

Hvis advokaten bruker mye tid på en sak, kutter dommerne på hvor mange timer kompensasjonen blir gitt av myndighetene. Dette får advokatene til å late som de gjør alt de kan, men realiteten er at ofrene ser på advokatene som en del av problemet.

Advokatene jobber med sakene, men de sikrer ikke en rettferdig rettssak.

Som et resultat er mange mennesker i barnevernssaker frustrerte og sinte på både advokatene og rettssystemet i Norge.

5) Advokat utgifter kan bli enorme i barnevernsaker, ettersom barneverntjenestene produserer mange dokumenter. Det barnevernet skriver i sine rapporter er ofte bare deres ord uten fysiske bevis av noe slag.

Dette betyr at personer med gjennomsnittlig inntekt ikke kan få en rettferdig rettssak, da man også må fremlegge bevis for at barnevernets påstander er uriktige. Det at det fremsettes påstander uten henvisninger til noe konkret, gjør at bevisbyrden i å tilbakevise påstandene blir så kompleks at det ofte vil være umulig å tilbakevise uten store utredninger. Dette får man ikke det offentlige til å dekke, på tross av at man fremlegger dokumentasjon som viser at det er gjort alvorlige feil eller lovbrudd av barneverntjenesten.

Det må derfor avklares om bevisførselen som barnevern benytter er tilstrekkelig, eller om det går ut over rettssikkerheten til befolkningen.

6) I barnevernssaker benyttes barnsakkyndige psykologer som kun jobber med barnevernssaker.
Barnevernet velger psykolog. Hvis en psykolog ikke gjør en god jobb for dem, er det fare for at psykologen ikke får flere oppdrag fra barnevernet. Dette betyr at kyniske psykologer lett får jobb, mens de som velger å gå imot ønsker fra barnevern, kan få problemer med å få nye oppdrag.

Barnevernet i landet samarbeider og gir hverandre anbefalinger. Når de så står fritt til å velge hvilken psykolog de skal benytte, blir det et problem for rettssikkerheten til befolkningen.
Dette da det fører til en selektering ut fra hvem barneverntjenestene liker.

7) Det er eksempler på at barnevernet har opprettet mandater som gjør at psykologer må favorisere barnevernets ønsker. På tross av at klage sendes til kontrollorgan, bryr ikke kontrollorgan seg om at mandatet som barnevernet gir, klart og tydelig bryter med rettsprinsippet om rettferdig saksgang.
Et mandat som gjør at barnesakkyndige psykologer skal styre unna beviser, er klare brudd på menneskerettighetene.

8) Rapporter fra barnesakkyndige psykologer må godkjennes av barne sakkyndigkommisjon.

Problemet er at denne kommisjonen ikke ser på dokumentasjon fra sakene. De har kun rapport skrevet av psykolog.

Dette betyr at psykologer kan skrive hva de vil og dekke for lovbrudd som de er blitt gjort oppmerksom på i sakene. Det er bevis på at dette skjer.

Det ønskes en gjennomgang av bevis verdien i psykolog rapporter som ikke henviser til faktiske forhold, men kun en persons formeninger i en sak. Spørsmålet er om det holder at en psykolog uttaler seg, dersom det ikke finnes faktiske beviser for forholdene som omtales.
Det legges ned påstand om at faktiske vitner som familie og venner, bør være en bedre kilde for sannheten, enn en psykolog som er avhengig av å gjøre en god jobb for barneverntjenestene for å få nye jobber.

9) Statlige kontrollbyråer nekter å gjøre noe med offentligrettslige lovbrudd.

Selv om de får dokumentasjon på at det er gjort alvorlige feil og lovbrudd av barnevernet, lukker de klagene uten å etterforske. Barnevernet benytter så henleggelse av kontrollorganene som bevis for at de handler riktig, når saken går for retten.

10) Dommere dømmer til fordel for barnevern, til tross for klare bevis for at det er begått lovbrudd av barnevern i sakene. Dette gjelder også alle typer saker der offentlige etater er involvert.
Et stort problem i Norge, er at det offentlige gjemmer seg bak rettssystemet.
Begås det lovbrudd av det offentlige i forbindelse med saker, bryr ikke landets dommere seg stort om dette. I stedet dømmer de til fordel for den offentlige etat.
Dette fører til alvorlig undertrykkelse av familier i barnevernsaker.

11) Politikere nekter å gjøre noe for å endre systemet, selv om de har fått klare bevis på at ting ikke er som de burde være.

I henhold til lovverket er de pliktig til å gjøre noe, når de får opplysninger om undertrykkelse av befolkningen. Likevel handler de ikke i forbindelse med barnevernssaker, på tross av klar dokumentasjon for lovbrudd av de offentlige etater.

Det ønskes utredning for å se om vår regjering bryter med menneskerettighetene og er med på undertrykkelse av befolkningen ved at de ikke gjør noe for å rette opp problemene som avdekkes.

12) Med tanke på at politiet i Norge henlegger anmeldelser mot offentlig ansatte uten undersøkelse, er det krevd statistikk for å avklare om det diskrimineres i saker der det blir anmeldt offentlig ansatte eller etater.

Politiet har ikke gitt ut tall til statistikk.

Kravet er også gitt til regjeringen, som heller ikke har gitt tall til statistikk.

Det ønskes at Kommisjonæren for menneskerettigheter i Europa, sørger for å avklare om det brytes med menneskerettighetene ved at politi avskjærer etterforskning av lovbrudd begått av det offentlige i Norge.

13) Brudd på ytringsfrihet i offentlig forvaltning.
Ytringsfrihet har som et formål at offentlig ansatte skal kunne fortelle utad om problemer i den offentlige forvaltningen. Lover som er laget i Norge, knebler offentlig ansatte fra å kunne varsle om interne problemer som fører til overgrep mot befolkningen.

Varslere ender ofte opp med forskjellige former for avstraffing, i stedet for at det ryddes opp i de faktiske problemer.

Det ønskes at det gjøres granskning i om lovreguleringer for offentlig ansatte ytringsfrihet, fører til at Norge bryter med internasjonal standard for ytringsfriheten.

14) Kommuneledelsen har det øverste ansvaret for barnevernet i en kommune.

Det må klarlegges om kommuneledelse står for undertrykkelse av egen befolkning, når de får dokumentasjon for lovbrudd av kommunens ansatte, uten å foreta seg noe.

15) Regjeringens politikere har fått dokumentasjon for lovbrudd av barnevern og andre offentlige etater og engasjerte i forbindelse med barnevern saker, hvor barn er tatt fra sine hjem.

Disse politikerne har snudd ryggen til lovbruddene som er begått mot befolkningen.
Det ønskes avklaring for om de er skyldige i undertrykkelse av befolkningen.

-

Vi oppfordrer alle som ønsker at Norge skal være en trygg rettsstat i å støtte granskningen av barnevernsakene. Dette er et viktig skritt for å styrke våre innbyggeres rettigheter i forbindelse med saker hvor det offentlige er motpart. Når det begås klare lovbrudd i forbindelse med barn og familier av det offentlige, kan man heller ikke forvente at lover overholdes i NAV, helsevesenet, med mer.

Man ønsker derfor først en kartlegging av barnevernsaker.
Neste skritt blir å ta opp den samme problematikken som man også ser i forbindelse med blant annet NAV og Helsevesenet i Norge, slik at det kan bli en helhetlig opprydning av måten disse sakene håndteres på i rettssystemet.

For mer informasjon om klage til Europa Rådet, se: https://www.facebook.com/groups/167610824666045/

Det er også mulig å henvende seg, dersom du står i en sak som du ønsker at Europa Rådet skal se på!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

836 underskrifter hittil!

Opprettet av
Ingar Andresen
18.02.2020
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad