Beta
Lik oss på Facebook

Bruk brakker på Belset mens Eineåsen skole bygges ny


Til: Kommunalsjef Oppvekst skole i Bærum kommune

Brevet nedenfor er sendt Kommunalsjef Oppvekst skole i Bærum kommune med kopi til politikerne i BAUN, rektorer og FAU i området, samt seksjonsleder ved ungdomstrinnet i Bærum og fylkesmannen i Oslo og Viken.
Støtt FAU i denne saken ved å signere på denne underskriftskampanjen. Vi vil vise at vi har en stor gruppe foreldre bak oss i denne saken.

Bekymring for 2007-kullet som starter på Eineåsen skole høsten 2020, med ønske om etablering av skolebrakker på Belset for 2007-2010-kullet i forbindelse med bygging av nye Eineåsen skole

Eineåsen ungdomsskole ble offisielt åpnet 27.9.2018, etter at kommunestyret 27.04.2016 vedtok å etablere en felles ungdomsskole på Rykkinn. Ungdomsskolene Belset og Rykkinn skole avdeling Gommerud ble slått sammen. Belset skole skal legges når nye Eineåsen ungdomsskole er ferdig etablert og i drift, etter planen i 2023, på samme sted som Gommerud er plassert i dag.

Vi er selvsagt glad for at politikerne har bestemt at det skal bygges ny ungdomsskole til barna i området. Det vi er bekymret for er at 2007-kullet ved Rykkinn skole igjen kan bli tvunget til å være flyttefot i forbindelse med sin 10-årige skolegang. 2007-barna startet på skolen høsten 2013, og har så langt byttet skole 4 ganger allerede:
1. trinn på gamle Rykkinn skole
2. trinn på Gommerud skole
3. trinn med bussing til brakker på "Levre"
4. -7. trinn tilbake til Rykkinn på ny skole.

Viser at 2007-barna fra Rykkinn skole nå at de kan risikere:
- 8. trinn på Gommerud skole (skoleåret 2020-2021)
- 9. og 10. trinn bussing til Bærums Verk skole (skoleårene 2021-2023)

Vi stiller spørsmål ved hvor mange ganger ett årskull skal måtte bytte skole i løpet av sin 10-årige skolegang. Videre stiller vi spørsmål ved om forslagene som foreligger for 2007-kullet i dag er gjennomtenkt. Vi ber om at barna på 2007-kullet skal slipper å bytte skole - utover å faktisk starte på ungdomsskolen - enda en gang til (sønnen min sa her om dagen når dette var tema hjemme; «skal alle skolene mine rives?»). Vi etterspør en konkret plan for sammenslåing av to tidligere frittstående ungdomsskoler, det gjelder bl.a. kultur og identitet, for både elever og ansatte. Vil det ikke alltid være best for en ny skole å fysisk være på samme sted, spesielt når det faktisk er mulig. Vi viser også til opplæringsloven § 8-1, som fastsetter at elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet sokner til. Elever har rett til å gå på nærskolen.

Vi ønsker selvsagt også at barna på 6. trinn (født 2008), 5. trinn (født 2009) og 4. trinn (født 2010) skal få slippe bussing, og heller gå – på en samlet Eineåsen ungdomsskole – på Belset.
Status for nybygg av Einesåsen skole slik vi kjenner det per idag:
Av kommunens nettsider fremgår bl.a. at:
Byggeprosjektet for nye Eineåsen skole vil kreve overflytting av alle elever og ansatte for gjennomføring av riving/sanering og byggefase. Det beregnes en samlet byggefase (inklusive rivning) på cirka 2,5 år, beregnet fra slutten av 2020 til sommer 2023. I denne fasen er virksomheten avhengig av en avlastningsskole med kapasitet på 9-10 klasser. Det vil være ledig kapasitet på Bærums verk skole til hele dette behovet samlet, men det vil også kunne vurderes hvorvidt det er mulig og hensiktsmessig at 1-2 klasser benytter Belset i byggeperioden.
Dette vil avklares nærmere i planleggingsfasen.
Det vil legges vekt på involvering av berørte interessenter i planleggingsfasen.
Ungdomsskoleperioden for 2007-kullet høsten 2020
Slik vi forstår det skal avdeling Gommerud rives først høsten 2021. Vi antar at alle de som starter på Eineåsen ungdomsskolen høsten 2020 skal gå samlet og blandet i nye klasser, enten på Belset eller på Gommerud.
Slik vi ser det er det er to alternativer for våre 2007-barn/elever som starter på 9. trinn høsten 2021:
Alternativ 1: Elevene busses til Bærums verk skole i 2 år. Ved valg av slik løsning forutsetter vi at belastningen med pendling fordeles jevnt mellom elevene/trinnene.
Utfordringer med alternativ 1:
• Vi er bekymret for hva dette vil bety for elevene både med hensyn på læringsmiljø og det sosiale miljøet. Det er utfordringer på trinnet i dag, og det vil kunne forsterkes i en situasjon med (mye) bussing.

• Hvordan er det skolemessige sosialt og samfunnsøkonomisk nyttig. Fragmentert og uoversiktlig skolemiljø. Hvordan er hverdagen for de forskjellige trinnene tenkt organisert. Utelukker samhandling/fag med andre trinn på Eineåsen.

• Skolemiljø, både for barna/elevene og de ansatte, føle seg som en skole, spare tid på forflytting. Stabilt skole-/læringsmiljø og sosialt miljø. Trygghet og stabilitet.

• Unngå bytting av lokasjon internt på samme skole. Det er ikke godt for trinnmiljøet når man må dele ett trinn på flere lokaler. Mye støy i skolemiljøet når man stadig bytter skole. Stor usikkerhet i hverdagen. Lærerne vil bruke mye energi og fokus på planlegging rundt bytting av lokaler. Kontakten med elevene blir svakere når man bruker mye tid og ressurser på forflytting.

• Når det blir kjent at elvene igjen skal busses vil det være stor risiko for at mange velger å bytte skole siden det jo er fritt skolevalg. Spørsmålet er om er det plass nok til mange skolebytter ved naboskolene i området.

• Nå som de straks blir tenåringer med alt det medfører av usikkert og omstilling oppfordrer vi til at de skal slippe bussing, de trenger ikke denne tilleggsuroen-/belastningen.

Utfordringer ved eventuelt bussing, alternativ 1:

• Har alle elevene krav på buss, uansett avstand til Bærums verk skole? Når skoleveien er under 4 (2) km, etter korteste farbare vei, er kommunen ansvarlig for skyssen. Når eleven har rett på gratis skoleskyss ut fra avstand over 4 (2) km, er det Ruter som er ansvarlig og dermed fatter vedtak.

• Opplæringsloven § 7-4 gir elever rett til nødvendig reisefølge og nødvendig tilsyn når det er ventetid før undervisningen tar til eller etter at den er slutt.

• Vi må sørge for at de er trygge på skoleveien. Vi antar det kan/vil oppstå mobbeproblematikk på bussen. Elevmiljøet er ganske tøft allerede i de berørte klassene, og det vil være behov for tilsyn på bussen for å opprettholde et stabilt miljø. Det er ikke forsvarlig å la bussjåføren kjøre alene med elevene. Hvilke ressurser kan kommunen stille med ved og på bussene? Hvor mange busser trengs? Hvor og når går de fra? Klasser som starter og slutter til ulike tider; hvordan løses det? Må foreldre igjen stille opp som bussvakter slik vi gjorde i 2 år mens barna ble busset i forbindelse med bygging av nye Rykkinn skole. Samlet sett vil en slik løsning være ganske ressurskrevende.

• Skoledagen vil starte allerede når de står i kø for å gå på bussen. Når begynner de på skolen hvis de skal busses, det kan bli lange dager. Bussing kan ta så mye tid at de ikke får tid til fritidsaktiviteter i tillegg til lekser (som det vil bli mer av på ungdomsskolen).

• Bærum har ambisjoner om å bli/være en klimaklok kommune; hvor klokt er det å busse elever? Skal Bærum kommune være med å nå målene i Paris-avtalen kan vi ikke busse elevene når det finnes alternative løsninger. Vi stiller derfor spørsmål ved om en løsning med bussing av elever som er foreslått her er i overensstemmelse med Bærums strategi som klimaklok kommune:
https://www.baerum.kommune.no/styringsdokumenter/klimastrategi-2030/

Alternativ 2: Det settes opp tilstrekkelig antall brakker/paviljonger på Belset slik at hele skolen kan lokaliseres der senest fra og med høsten 2021.
Fordeler med etablering og bruk av paviljonger:
• Foreldre på Rykkinn skole ønsker å unngå bussing og foreslår heller å etablere og bruke midlertidige brakker på Belset til bruk for elevene under byggeperioden. Det er plass til å etablere slike brakker på området rundt Belset. Vi er kjent med at bruk av brakker har vært gjort tidligere, bl.a. på Rykkinn skole før den ble revet. Hvorfor skal barna flyttes ut av «sonen» nå vi både har kapasitet og mulighet til å bli i nærområdet.

• Vi ser mange/bare fordeler ved bruk av brakker på Belset:
Alle elevene ved Eineåsen vil få glede av å være samlet fysisk på en felles skole, allerede fra høsten 2021, og sammen gis mulighet til å skape/etablere en felles kultur. Å være samlet på en felles skole vil også skape et bedre læringsmiljø for barna. Det vil gi og skape tilhørighet og være viktig for identiteten til barna våre (fremtiden vår) i en krevende/utfordrende tid/periode i livene deres. Vi antar at det også vil bidra positivt til barnas psykiske helse. Vise til: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/tiltaksplan-sammen-for-barn-og-unge-jan-2016.pdf
Foreldrene vil også oppleve Eineåsen skole bedre både fordi det gir et bedre tilbud og fordi den er en nærskole.
Ved å etablere paviljonger vil også de ansatte i den nye skolen bli fysisk én organisatorisk enhet, med felles ledelse og et større, mer stimulerende arbeidsmiljø, allerede fra høsten 2021. Skolens ledelse blir derfor mer effektiv, og virksomheten kan spare/utnytte årsverkene langt bedre enn før. Skolen vil få et stort og variert fagmiljø med bedre mulighet for faglig utvikling, noe som igjen vil gjøre det lettere å ansette/engasjere nye lærere.
Det vil gi en trygg og miljøvennlig skolevei.
• Vi er kjent med at Utdanningsforbundet via Klubben på Eineåsen skole har sendt en uttalelse med oppfordring til å holde skolen samlet på Belset ved å lage paviljonger ved avdeling Belset. De har argumentert ut fra lærernes arbeidsmiljø og læringsmiljøet og at skolen bør fremstå som en samlet enhet. Vi foreldre/foresatte støtter selvsagt lærernes syn, da denne løsningen i tillegg til å være best for lærerne også vil være til det beste for barna.

Involvering i planleggingsprosessen:
Som ovenfor nevnt står det på kommunenes nettsider at berørte skal involveres i planleggingsfasen. Hvordan dette skal skje er ikke konkretisert. Etter vårt syn har det til nå vært mangelfull involvering av de 12 snart 13-åringe barna og foreldre-/foresatte, samt veldig begrenset informasjon om planer i byggeprosessen av nye Eineåsen skole. Det er også forbedringspotensialer i forhold til prosessen rundt sammenslåingen av to tidligere selvstendige ungdomsskoler. Vi minner om at det er regler om involvering av barn både i opplæringsloven og i barnekonvensjonen hvor barns rett til å uttale seg og bli hørt er en av fire hovedprinsipper.

Konklusjon/oppsummering:
Lokalmiljø er viktig, spesielt for barn. Skolemiljøet er viktig, da barna tilbringer en stor og viktig del av livet sitt på skolen. Rykkinn skal satses på sies det; Rykkinn er barnas lokalmiljø. Nå er det igjen på tide å vise at det er innhold i fine politiske ord om satsning på Rykkinn.
Spesielt i forhold til 2007-kullet (nåværende 7. trinn) som allerede har hatt et "nomadeliv" i sin småskolehverdag, håper vi på forståelse for at er det ønskelig med alternativ 2. Men selvsagt ønsker vi også det samme for barna på 2008, 2009 og 2010-kullet.
Vi ber om tilbakemelding på de spørsmål som tas opp her innen 10.1.2020.
• Hvor mange ganger skal/kan ett trinn måtte risikere å bytte skole i løpet av 10-årig skolegang?
• Hvordan både barna våre og vi foreldre/foresatte kan involveres i planleggingsfasen?
• En konkret plan for sammenslåing av to tidligere frittstående ungdomsskoler?
• Brakker eller ikke? (Evt. utredning av brakkeløsning)
• Hvor klima-klokt er det å busse elever?

Vi har lagt ved underskrifter fra foreldre-/foresatte innsamlet på trinnets juleavslutning i dag, tirsdag 10. desember. Underskrifter fra de andre berørte klassetrinnene vil bli ettersendt.
Om det er ønskelig stiller selvsagt FAU på et møte med skoleledelsen.
Med hilsen

FAU Rykkinn skole

Signeres av: Alle foreldre ved Rykkinn skole


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Bruk brakker på Belset mens Eineåsen skole bygges ny på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
183 underskrifter hittil!

Opprettet av
FAU Rykkinn skole
Område
Akershus

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin