Beta
Lik oss på Facebook

Nei til utbygging i området: Ballerud/Johs Faales vei/Kleivveien


Til: Alle i Bærum kommune og omegn

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Vi ber Bærum kommune revurdere sin utbyggingsplan for Ballerudområdet. Vi ønsker ingen utbygging i området Ballerud/Johs Faales vei/Kleivveien. Hvis dette området blir utbygget med mange hundre boenheter (450), blokker, offentlige bygg (skole, barnehage, flerbrukshall og fotballbane), vil man miste et verdifullt miljøområdei kommunen som man ikke kan få tilbake. Vi ønsker å bevare det som gjør området unikt, det arkitektoniske uttrykket, lokalhistorien og naturområdet (”den grønne lungen”).


Bevar naturen i området og revurder utbygging!

Vi beboere i området mener at man bør verne om en av de siste ”grønne lungene” i området. Det er ikke mange grønne naturområder som kan brukes av kommunens innbyggere, da må man f.eks. reise til Sarbuvollen eller til Fossum. Grøntarealene i området er en god kilde til god folkehelse i lokalmiljøet. I dag brukes uteområdet av innbyggere i alle aldre til aktiviteter hele året. Skoler og barnehager bruker områdene til å få barn og unge i aktivitet utendørs. Det er muligheter for å utvikle området til å bli et enda flottere naturområde der man kan forbedre dette tilbudet for kommunens innbyggere.

Utviklingsplan og konsekvensene for deg som innbygger
Kommunen planlegger å bygge flere hundre boenheter i form av blokker, offentlige bygg, nye veier og utvide eksisterende små villa-veier, som ikke er beregnet for tung trafikk. De vil bygge en ny skole, ny barnehage og fjerne det flotte historiske naturområdet. Mye natur vil bli erstattet med boligblokker, offentlige bygg og asfalt.

Planen er å forlenge Bekkestua sentrum ned mot Johs Faales vei. Det vil bli en stor kontrast i arkitekturen der det nå for det meste er gamle/nye villaer, rekkehus og tomannsboliger. Områdets arkitektoniske uttrykk og identitet vil endres fra et naturvennlig familieområde til et trafikkert sentrumsområde. Det er ifølge planen foreslått å legge inn høye bygg og blokker i området, og noen av byggene er planlagt å være 17 meter høye. Man vil da få en blokk og sentrums bebyggelse inn i et villa område. Dette er svært arkitektonisk kontrastfylt til bebyggelsen som allerede er i området, og vi tror dette vil få området til å fremstå som en ”drabantby” plassert i et gammelt villaområde.

I kommuneplanen står det: «Det skal føres en restriktiv utbyggingspolitikk i områder med småhus og rekkehus for å opprettholde strøkenes karakter». Dette bør også gjelde Ballerud området, da dette er et slikt strøk. Kommunen har i sin strategi definert at de skal om være en «blågrønn kommune» som skal sikre at kommunens rike naturmangfold blir tatt vare på i kommuneplaner, områdereguleringsplaner og byggesaker. Dette området har mange utviklingsmuligheter for å forbli en grønn lunge der innbyggerne kan bruke dette området aktivt. Man vil samtidig ivareta kommunens miljøprofil og strategi.

Veier og infrastruktur er ikke tilrettelagt for et tett befolket område og det er allerede belastet med flere skoler og barnehager i et lite området som skaper mye støy og trafikk. I dag brukes Johs Faales vei som ”parkeringsplass” for Ramstad skole, som skaper trafikkfarlige situasjoner. Dette området er allerede belastet med trafikk og støy fra skoler og barnehager. Slik området er i dag, er det ikke behov for flere skoler og barnehager. Det er to barnehager, en privat skole og offentlig skole i umiddelbar nærhet til Johs Faales vei. Fra Johs Faales vei kan du se både den offentlige og private skolen samtidig. Det nye behovet for skoler og barnehager skapes kun ved den planlagte utbyggingen av grøntområdene. Kommunen forslår i den foreløpige planen å belaste eksis-terende boliger. Dette innebærer å legge offentlige bygg, idrettsanlegg, veier og blokker helt inntil gamle villaer og annen småbebyggelse.

Forringelse av områdets unike verdier og kvaliteter
Ved utvikling av området, mener vi at man ikke tar hensyn til den lokale kulturarven. Det er gjort kulturhistoriske funn fra jernalderen i området, og det har vært en lang kultur med landbruk, gartneri og gårdsdrift. Ved å bevare den naturen som er igjen kan vi videreføre denne delen av historien som vil gå tapt hvis området utvikles slik det er tenkt i dag. Vi er i mot en slik utbyggingen og ønsker å bevare området som et historisk natur område som kan brukes av kommunens beboere.

Den ”grønne lungen” vi i dag har, vil bli erstattet med lys- og luftforurensning, lydstøy og reduserer mulighetene for å være aktiv i naturen. Området slik det er i dag består av innbyggere som flytter hit på grunn av nærheten til natur og sjø, men samtidig i nærheten av storbyen uten å bo i den. Vi ønsker å bevare det som gjør området vårt unikt, nemlig det arkitektoniske uttrykket, historien og naturen (”den grønne lungen”).

Vi ber kommunen revurdere sin utbyggingsplan for dette området. Vi ønsker ingen utbygging i området Ballerud/Johs Faales vei/Kleivveien. Flere har uttrykt misnøye med de foreløpige planene, og sier de vil flytte fra området hvis dette blir gjennomført. Hvis dette området blir utbygget slik det fremstår i planene i dag, vil man miste et verdifullt miljø og et uerstattelig område i kommunen.

Beboerne i området ved Johs Faales vei.

Signeres av: Beboere i Bærum kommune


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Nei til utbygging i området: Ballerud/Johs Faales vei/Kleivveien på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
3 underskrifter hittil!

Opprettet av
Reidun Tangen
Område
Akershus

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin