Beta
Lik oss på Facebook

Krav om ny kommunal behandling av Buheii Vindkraft


Til: Kvinesdal Kommunestyre

Vi ønsker at flest mulig som støtter saken signerer og stiller seg bak, slik at det gir et tydelig signal til Kvinesdal Kommune om at saken må behandles på nytt.

Til Kvinesdal kommunestyre og de enkelte kommunestyrerepresentanter

BUHEII VINDKRAFTANLEGG. NYE FORHOLD.
SPØRSMÅL OM Å STOPPE PROSJEKTET

Utbyggingen av Buheii Vindpark har ikke startet, og de endelige planer (MTA-planen) er ikke behandlet, da NVE som kjent har lagt alle vindkraftkonsesjoner «på is» inntil videre.
Vi vil i dette brevet be Kvinesdal kommunestyre behandle på nytt sitt syn på saken, herunder MTA-planen og hele prosjektet, slik det nå fremstår. Kommunen vil fortsatt ha mulighet til å forhindre gjennomføring av planene. De nå foreliggende planer avviker nemlig sterkt fra det som fremgår av konsesjonen 17. september 2015 og OEDs vedtak 16. november 2017. Vi skal utdype hovedgrunnene nedenfor. Vårt hovedsyn er at kommunen ikke kan være bundet av sitt opprinnelige positive syn på vindkraftplanene, når disse nå er endret i vesentlig grad og kommunen har fått nytt innsyn i skadevirkningene. Det er videre nylig påvist, at flere av konsekvensutredningene som NVE har lagt til grunn, ikke holder nødvendig faglig standard. Det er videre avdekket at RES, som indirekte eier 66% av Buheii Vindkraft AS, fraskriver seg ethvert ansvar for de tekniske utredningene som NVE har lagt til grunn for den gitte konsesjonen. Hvis kommunen vedtar å gå mot planene, vil dette også være tungtveiende for NVE og eventuelt OED. De vil kunne omgjøre konsesjonen etter forvaltningsloven § 35.
Vi vil fremheve tre hovedgrunner til at kommunen nå bør gå mot de foreliggende planer.
Da et knapt flertall i kommunestyret gikk inn for å støtte vindkraftprosjektet, var planene uferdige og mindre omfattende enn det som i dag foreligger. De nå påtenkte turbiner er 30 meter høyere enn det som fremgikk av konsesjonssøknaden. Terrenginngrepene blir også, som en følge av dette, mer omfattende, både med hensyn til lengde og bredde på veger og skjæringer/utfyllinger. Disse inngrepene vil være irreversible, selv om det i konsesjonen er forutsatt at naturen skal restaureres når konsesjonsperioden utløper. Større turbiner har videre en rekke følgekonsekvenser for belysning, skyggekast, iskast og påvirkning på fugle- og dyreliv, samt støy, som tilsier en helt ny vurdering av prosjektet.
For det annet har det kommet frem at en vindkraftutbygging på Buheii vil ha skadevirkninger langt utenfor anleggsområdet. Til dels berører utbyggingen hele den satsning kommunen har gjennomført og vil gjennomføre på Knaben. Vi er kjent med at naboer til Buheii har investert i omfattende tilrettelegging for turisttrafikk i området, og man regner med at disse investeringene vil være tapt fordi turismen ikke lar seg kombinere med naboskapet til et vindkraftanlegg, med de støyvirkninger, visuelle virkninger og øvrige effekter vindkraftanlegget har. Vår oppfatning er at et vindkraftanlegg bør erstatte også den skaden man forvolder på naboeiendommer. I vår sak har det i konsesjonssammenheng ikke vært trukket inn hvilke omfattende negative effekter anlegget vil ha utenfor planområdet. Dette er i høyeste grad i kommunens interesse og bør gjøres.
2 of 2
For det tredje er vår vurdering at skadevirkningene på dyre- og fuglelivet er alvorlig undervurdert i de planer og konsekvensutredninger som har foreligget. Dette gjelder både den sterkt truede Hubroen og enda mer Villreinen. Her har Kvinesdal kommune et særlig ansvar for å sikre at villreinens naturlige leveområder bevares, slik Norge gjennom internasjonale avtaler har forpliktet seg til.
Det som har kommet frem i ettertid, er at Buheii ligger innenfor det opprinnelige villreinområdet, men hvor kommunen gjennom www.heiplanen.no fikk endret områdets status. Det var denne endringen i områdets status som gjorde konsesjonen til Buheii Vindkraft AS mulig, men det endrer ikke det faktum at området i uminnelige tider har vært viktige vinterbeiter for villreinen. I tiden som kommer vil disse perifere områdene få økende betydning for villreinstammen i Setesdal- og Ryfylke villreinområde, da myndighetene nå legger opp til en vesentlig økning av bestanden. Milde vintre, medfører økt nedising og forvanskede beiteforhold for en bestand i rask vekst. Dette gir økt behov for reinen til å trekke ut i randsonene, slik vi fikk oppleve at det var i vår ungdom.
Kvinesdal bør være stolt over å være en del av et villreinområde og ta ansvar for at villreinens naturlige leveområder i kommunen ikke ødelegges.
Utover dette er vi også sterkt bekymret for at vindparken vil ødelegge beitemulighetene for sau og andre husdyr. Med de planer som nå foreligger, vil heiområdet bli ødelagt av sprengstein, som kombinert med store steinfyllinger, både er farlig og skadelig for alt dyrehold.
Vi anmoder således kommunestyret om å behandle planene på nytt.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

14.09.2019

Underskriftslisten er nå (12.09.2019) overlevert Ordfører Per Sverre Kvinlaug, men krav om ny politisk behandling.

Kommentarer

Del Krav om ny kommunal behandling av Buheii Vindkraft på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
457 underskrifter hittil!

Opprettet av
Einar Risnes
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin