Beta
Lik oss på Facebook

KRAV OM GRANSKNING AV NYE METODER - BESLUTNINGSFORUM - HELSEDIREKTORATET

KRAV OM GRANSKNING AV NYE METODER - BESLUTNINGSFORUM - HELSEDIREKTORATET


Til: Alle

KRAV OM EKSTERN OG UHILDET GRANSKNING AV «NYE METODER» OG DET NORSKE GODKJENNINGS-SYSTEMET FOR MEDIKAMENTER TIL BRUK FOR PASIENTER MED LIVSTRUENDE OG ALVORLIGE DIAGNOSER


Det har i pressen blitt avdekket en rekke saker hvor nye medikamenter for livstruende diagnoser, ofte er godkjent i våre naboland og i land det ellers er naturlig å sammenligne oss med, mens de samme medikamenter enten

a)
allerede er til vurdering i Nye Metoder, men saksbehandlingen går uforholdsmessig langsomt

eller

b)
blir avslått i Norge, mens de er godkjent/godkjennes i våre naboland, og/eller land det er naturlig for oss å sammenligne oss med.


Jeg vil spesielt henlede oppmerksomheten på nye og ofte livreddende kreft-medikamenter/behandlinger, men kravet om granskning fremmes for godkjennings-prosessen for alle livstruende diagnoser (ikke kun kreftdiagnoser), hvor det nye medikamentet fyller et udekket medisinsk behov.


Medikamentene det er snakk om, er som oftest de som har vært i EU`s hurtigspor og innvilget såkalt «PRIME Eligibility» av EU (EMA). Men kravet om granskning gjelder også alle livreddende medikamenter (uansett diagnose) som i USA er innvilget såkalt «breakthrough status».ET SPØRSMÅL OM TILLIT OG ET SPØRSMÅL OM LIV.


Det er viktig at pasienter og pårørende, leger og fagpersonell samt pasientorganisasjoner, har tillit til at norske helsemyndigheter har et godkjennings-system for de nevnte medikamenter, som er effektivt, profesjonelt og sikkert, og som sikrer at nye og livreddende behandlinger kommer raskest mulig ut til pasientene.


Medikamentene det er snakk, er som oftest for pasienter med få eller ingen alternativer, og det er dermed av den største viktighet at nye og livreddende medikamenter kommer raskest mulig ut til pasientene. I mange tilfeller, risikerer pasienten å dø hvis han ikke raskt får tilgang til den nye behandlingen. Det er fra en rekke anerkjente leger bekreftet, at «pasienter dør mens de venter på den nye behandlingen»
I august 2017 demonstrerte et samlet kreft-Norge foran Stortinget, med krav om raskere godkjenning for nye og livreddende medikamenter for livstruende diagnoser. Det har de siste år vært en pågående debatt i ulike media og fagpresse om det norske godkjennings-systemet. Videre har mange pasienter stått frem med sine historier, og det er avdekket en rekke tilfeller hvor behandlinger som er godkjent og i bruk i våre naboland og EU for øvrig ikke er tilgjengelig for norske pasienter med alvorlige og livstruende lidelser.


Jeg snakker kun på egne vegne, men jeg tror jeg har mange med meg, når jeg hevder at tilliten til Nye Metoder og Helsedirektoratet er tynnslitt, eller ikke til stede.


KRAV OM UHILDET OG EKSTERN GRANSKNING AV HELDIREKTORATETS NYE METODER


a)
På vegne av de som har signert dette brev, kreves en uhildet gransking av det norske godkjennes-systemet for medikamenter beregnet for livreddende og livstruende diagnoser. Gruppen som nedsettes skal gå gjennom rutiner og frister i Nye Metoder, herunder se på bemannings-situasjon og Nye Metoders ledelse, for å søke å finne ut om det norske godkjennings-systemet slik det fremstår i dag, er egnet for formålet, og spesielt om godkjennings-systemet i dag har pasientens behov for et raskt og effektivt system i tankene. Det er ytterst alvorlig når norske leger i dag hevder, at «pasienter dør mens de venter».


b)
Mandatet til gransknings-gruppen bør innbefatte å vurdere hvorvidt Nye Metoder følger de lover, forskrifter, pålegg og instrukser gitt av politiske myndigheter, herunder instrukser fra Helsedepartementet. Avdekker granskningen at så ikke gjøres, skal gransknings-gruppen fremlegge tiltak til for å korrigere dette, herunder foreslå nye tiltak.

c)
Granskningsgruppen skal også vurdere hvorvidt det er formålstjeneslig å innføre en midlertidig godkjenning mens saksbehandling pågår, for nye medikamenter som er innvilget markedsføringsførings-tillatelse i EU, og hvor det nye medikamentet fyller et udekket medisinsk behov for alvorlige og livstruende diagnoser.
Subsidiært bør det vurderes, om medikamenter under pkt. b , som en hovedregel skal innvilges midlertidig godkjenning, hvis saksbehandlingen trekker ut og passerer en frist på 6 mndr. regnet fra den dato «hurtigbehandling» er innvilget av Bestillerforum/Beslutningsforum.

Med vennlig hilsen
Finn Helge Quist
Smedasundet 20
5529 Haugesund
Tlf 47 33 76 01


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Del KRAV OM GRANSKNING AV NYE METODER - BESLUTNINGSFORUM - HELSEDIREKTORATET på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
2129 underskrifter hittil!

Opprettet av
Finn Helge Quist
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin