Bevar skogen på Rikeåsen!


Til: Oppegård kommune med dens folkevalgte

Oppegård kommune har foreslått å selge skogeiendommen på Rikeåsen til utbyggere. Skjer det, forsvinner en av stadig færre grønne lunger i en tettbygget kommune, et viktig friluftsområde for et stort antall mennesker og et rikt naturmangfold.

Eiendommen er på mer enn 140 dekar, og utgjør et viktig område for lek og friluftsliv i vårt nærmiljø. Størstedelen av den aktuelle eiendommen er regulert til boligbebyggelse, etter en reguleringsplan fra 1989. Kommunen har imidlertid utsatt utbygging – inntil nå. Nå har kommuneadministrasjonen foreslått at arealet omreguleres for en høyere utnyttelse (det vil si med tettere og/eller høyere bebyggelse enn det er lagt opp til i dag) og deretter selge eiendommen.

Vi mener det er svært gode grunner for å bevare skogen:

1) Lek og friluftsliv
I prosjektet «Til fots i Oppegård» er Rikeåsen-skogen trukket fram som en av 13 naturskatter i kommunen: «Rikeåsen er mye brukt av barn og voksne i nærmiljøet, men flere fortjener å bli kjent med denne perlen av et skogsområde» står det i kommunens egen brosjyre. Nå står denne perlen i fare for å forsvinne.

Mange beboere i området bruker skogen daglig – til mosjon, friluftsliv og rekreasjon. Rikeåsen er dessuten et viktig område for lek, læring og uorganisert aktivitet for et stort antall barn i denne delen av kommunen. Et omfattende nettverk av stier og mange hytter i trærne viser at skogen er mye i bruk. Kolbotn skole bruker skogen i undervisningen og i SFO-tiden. Også Skolebakken, Rikeåsen og Kapellveien barnehage bruker området aktivt som tur- og lekeområde. Forskning viser at friluftsliv har en positiv helseeffekt både på vår fysiske og psykiske helse, og slik kan bidra til reduserte helsekostnader.

2) Grønn lunge i en stadig mer tettbygget kommune
Oppegård er en tettbygd kommune, og det begynner å bli få sammenhengende grøntområder i byggesonen. Fortetting av Kolbotn sentrum gjør det enda viktigere å bevare et grøntdrag også nordover fra sentrum. En utbygging av Rikeåsen vil føre til mer transport for å komme seg til rekreasjonsarealer, samtidig som mange vil oppleve større barrierer for å komme seg ut på de daglige småturene.

Dette påpeker kommunen selv i publikasjonen «Helsetilstand og påvirkningsfaktorer» fra 2015: «Tilgang og nærhet til områder å være fysisk aktive i er viktig for alle aldersgrupper, og særlig for barns fysiske og motoriske utvikling. I snitt faller bruken av et grøntområde med 56 prosent når det ligger lengre unna egen bolig enn 500 meter. For barn i 5-6 års alder skjer lek og uorganisert aktivitet i fritiden mindre enn 100 meter fra hjemmet.»

I kommuneplanen for 2011-2022 heter det at «Tilgjengelighet til marka, grøntarealer, «hundremeterskoger» i bebyggelsen og anlegg for organisert og uorganisert aktivitet må ivaretas. Det samme gjelder nærhet og kvalitet på turstier.» Bygges Rikeåsen-skogen ned, vil et stort antall husstander nord for Kolbotn sentrum ikke lenger ha denne tilgjengeligheten til grøntarealer.

3) Planter og dyreliv
Området er en viktig lunge også for mange dyr og planter. Flere rådyr holder jevnlig til i Rikeåsen. Det er observert svartspett, flaggspett og grevling i skogen. Skogen nord for Rikeåsen barnehage har også en rik vegetasjon med blandingsskog og frodig undervegetasjon. Her finnes bær, sopp og en variert flora. Kommunen har ikke prioritert kartlegging av biologisk mangfold i dette området, men det er ikke uventet om man kan finne verneverdige arter også her.

Selges Rikeåsen-tomten, vil disse kvalitetene forsvinne og vårt bomiljø forringes. Vi ber derfor kommunens politikere om å bevare skogen som frilufts- og rekreasjonsområde og si NEI til salg av eiendommen.

Signeres av: Alle som ønsker at skogen på Rikeåsen skal bevares som en grønn lunge i Oppegård kommune.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

671 underskrifter hittil!

Opprettet av
Ragnhild Heyerdahl
24.09.2016
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad