Boreal Regnskog


Til: Alle som bor i Norge.

Denne underskriftskampanjen er laget for å redde den boreale regnskogen i trøndelag.

Fakta om trusselen mot Boreal regnskog.

Hva er boreal regnskog?

Boreal regnskog er den fuktige granskogen langs kysten i Midt-Norge. Høy og stabil fuktighet gjør områdene særegne. Boreal regnskog har et spesielt rikt lav- og mosesamfunn.(1) Blant annet er det registrert trønderlav, som det nå finnes bare ett eksemplar igjen av i Norge. Norge er det eneste landet i Europa som har levende trønderlav.(2)

Det er nesten ikke boreal regnskog igjen i verden og skogtypen er svært sjelden i internasjonal sammenheng. I Norge er det kun registrert 20 km2 fordelt på 212 lokaliteter.(3) Bare ca 8 km2 av disse er vernet.(4) Det er registrert noen få områder på øst- og vestkysten av Canada, og noen områder på stillehavskysten av Sibir. Men disse områdene har andre treslag og arter, så det er bare Norge som har akkurat denne typen skog.(5) Fordi det finnes så lite av denne vegetasjonstypen, og at den er så spesiell, har Norge et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne skogen og artene som lever der.

Hva er situasjonen for norsk regnskog?

Det ble fortatt registeringer av boreal regnskog i 1930 årene. Fram til 1997 forsvant mellom 60 og 90 prosent av den norske boreale regnskogen.(6) Av de registrerte områdene som var igjen på nittitallet har ca 1\3 del av de gjenværende områdene fått hogsttillatelse.(7)

Direktoratet for Naturforvaltning har slått fast at det ikke bør foretas inngrep i boreal regnskog. Heller ikke i mange små og/eller isolerte områder vil en tilrå inngrep, da faren for lokal utryddelse av sjeldne arter vil være stor. Det er hogst og veibygging som er de mest direkte truslene mot de norske regnskogene.(1)
Tillater hogst i alle regnskoger

Det er meldeplikt på alle de registrerte områdene med regnskog, skogeierne må få tillatelse av kommunen før de kan hogge. Men alle som har søkt har fått lov. I Nord-Trøndelag har over 40 prosent av områdene fått hogsttillatelse og er eller vil bli hogd. Til sammen for all regnskog er det gitt tillatelser til hogst i ca 35 prosent av lokalitetene.(7)
Regjeringen og regnskog

Flere av statsrådene i regjeringen har gått hardt ut mot ødeleggelse av tropisk regnskog, og har krevd at det ikke skal importeres ulovlig hogd tømmer, og at statlige bygg ikke skal bruke tropisk trevirke. Samtidig hogges de siste restene av den unike boreale regnskogen i Norge. Dette gjøres fullt lovlig, og skogeierne miljømerker tømmeret.

Våren 2003 la Regjeringen fram Stortingsmelding om rikets miljøtilstand. Her understreker myndighetene at de ønsker å prioritere vern av regnskog når det norske skogvernet skal øke. Men til tross for at Stortinget i 2001 ettertrykkelig ba Regjeringen om å bevare alle registrerte verneverdige områder inntil økt vern er gjennomført står regnskogene fremdeles fullstendig uten beskyttelse.

Biologer om hogst i norsk regnskog

Erlend Rolstad, biolog ved Skogforsk:
- Her er det snakk om skog som er sjelden i verdensmålestokk. Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på de sjeldne og truede artene som lever her.
- Det finnes arter i den norske regnskogen som er mye hardere truet enn den berømte pandaen. Biologen mener også at det ikke finnes noen unnskyldning for å hogge regnskogen: Alle grunneiere visste at skogen er dokumentert verneverdig.

Tommy Prestø, botaniker ved Høyskolen i Trøndelag:
- De norske regnskogsområdene burde vært vernet. De faglige undersøkelsene viser at flatehogst i slike områder er uforsvarlig. Vi har gitt våre råd, men har ingenting vi skulle ha sagt i forhold til forvaltningen av regnskogen.

Tor Tønsberg, førsteamanuensis ved botanisk institutt ved Universitetet i Bergen:
- Det er tragisk å vende tilbake til skog som har vært gjenstand for forskning og oppdagelse av nye arter, for å finne ut at regnskogen er redusert til kvisthauger. Hva kan ikke her ha forsvunnet av sjeldne arter uten at de ble oppdaget?

Håkon Holien, biolog ved Botanisk avdeling på Norges teknisk-vitenskaplige universitet:
- Skogbruket tøyer grensene i våre anbefalinger og kjører en mye tøffere linje enn det vi biologer anbefaler i regnskogen.

Kilder
1. Boreal regnskog i Midt-Norge. Registreringer. DN rapport 1997-2
2. Pers. med. Erlend Rolstad, Skogforsk.
3. Boreal regnskog i Midt-Norge. Registreringer. DN rapport 1997-2
4. Pers.med fra Ellen Arneberg i DN.
5. Boreal regnskog i Norge – habitatet for trønderlagselementets lavarter. Håkon Holien og Tor Tønsberg. Blyttia nr.4 1996
6. Threatened macro lichens of Norway. Tønsberg, Tor et.al. Sommerfeltia nr 23, 1996.
7. Tall regnet ut på bakgrunn av lister over hogsttillatelser fra Fylkesmennene i Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.
---------
Denne artikkelen er hentet fra http://www.nu.no/saker/naturvern/skog/art-030929norsk_regnskog_utryddes.html !


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

176 underskrifter hittil!

Opprettet av
Even Swensen

På vegne av
Natur & Ungdom
06.10.2010
Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad