Vi sier JA til å samle Vigrestad skulene! Lytt til Vigrestbuen!

Vi sier JA til å samle Vigrestad skulene! Lytt til Vigrestbuen!


Til: Fylkesutvalget og Statsforvalteren i Rogaland

Lytt til Vigrestbuen!

Hå-lista støtter argumentene til Østrem i Krf og Ueland i Sp om å plassere den nye barneskolen på Vigrestad ved Vigrestad idrettshall. Vi står samlet i denne viktige saken!!

Skolesaken på Vigrestad har vært en aktuell politisk sak i lang tid og bygda har venta på ny skole og endret skolestruktur i 20 år.
Det har vært et politisk løfte at det skal bygges skole i Stokkalandsmarka når elevgrunnlaget der er stort nok. Men med dagens befolkningsprognose er ikke dette aktuelt i overskuelig framtid. Derfor har foreldre i Stokkalandsmarka gitt sin tilslutning til å bygge en ny og bedre felles barneskole ved Vigrestad idrettshall. Et viktig argument for de som bor i Stokkalandsmarka, er at denne plasseringen vil gi kortere skolevei for de som bor i Stokkalandsmarka, som er Hå kommune sitt langsiktige primære utbyggingsområde.

Dagens skole i Vigrestad sentrum rommer 1.-4.klasse med elever fra både Vigrestad og Stokkalandsmarka. Fra Vigrestad sentrum til Stokkalandsmarka er det 3,6 km. Ved å plassere skolen ved Idrettsanlegget, kommer skolen én kilometer nærmere Stokkelandsmarka.

Ett flertall i fylkesutvalget har gitt innsigelse på Hå kommunestyre sitt vedtak om plassering av ny barneskole ved idrettshallen. En innsigelse vi stiller oss sterkt undrende til.
En av begrunnelsene til fylkesutvalget, er at den nye plasseringen vil øke transportbehovet, samt at jordvernet ikke ivaretas. De mener at flere alternativer bør utredes.
Dette er vi ikke enige i. Plasseringen ved idrettshallen vil gi litt lenger skolevei for noen, mens 30 % av barna som bor i Stokkalandsmarka får kortere vei. Dette tallet vil øke dersom kommunen klarer å få den veksten av nye boliger som er ønskelig sør for Vigrestad.
I tillegg skysses barn fra blant annet Aniksdal og Årsland. Er ikke kortere skolevei for en tredjedel av barna bærekraftig? I tillegg vil vi få en effekt av at foreldre kan bringe barn til både skole og barnehage samtidig uten å måtte belaste ett sentrum, hvor dagens skole byr på trafikale utfordringer. Hovedgata på Vigrestad er sterkt trafikkert. Det er gjort grep med trafikksituasjonen utenfor dagens skole, men løsning er slett ikke optimal. Ved å plassere skolene og barnehagene utenfor sentrum, vil vi avlaste sentrum,få bedre oversikt og en tryggere skolevei for barna på Vigrestad.
Å vurdere flere alternative plasseringer av Vigrestad Skule mener vi er unødvendig. Vårt forslag samler begge bygdas skoler og barnehage i tilknytning til idrettsanlegget, som nyttes av barna i dag både i skole og fritid. Det vil også redusere det samlede transportbehovet.
Dessuten har administrasjonen allerede vurdert alternative plasseringer.

Det politiske flertallet har bestemt at skolen skal være i nærheten av storskolen, barnehage og idrettshus. Denne plasseringen vil føre til en samling av både menneskelige og faglige ressurser, i et slags pedagogisk matfat.
Vi ser også for oss at både helsestasjon og bibliotek kan plasseres på samme sted. Vi er kjent med at kontorer og undervisningsrom som kirken skulle etableres i Stokkalandsmarka er skrinlagt når det ikke lenger skal bygges skole i Stokkalansmarka. Også disse behovene kan ivaretas ved idrettsanlegget, der sambruk og besparelse av ressurser og arealer er viktige nøkkelord.

Vi vet at flere virksomheter i området har spillvarme til overs. Denne kan kanskje nyttes til oppvarming av de offentlige byggene og svømmebassenget. Dette vil være et bærekraftig miljøtiltak som bør utredes.

Den nye barneskolen er planlagt på arealer som i mange tiår har ligget innenfor den langsiktige byggegrensen. Disse arealene har vært regulert til skoleformål i 30 år.

Nybygg eller restaurering av dagens skole i sentrum mener vi har mange ulemper. Vi nevner kort noen:
• Elever og ansatte må oppholde seg på en byggeplass, eller holde til i midlertidige og sannsynligvis uegnede lokaler så lenge byggearbeidene pågår, sannsynligvis over flere år. Hvordan påvirker det læringssituasjonen til elevene og arbeidshverdagen til lærerne?
• Utearealene ved dagens skole er for små. Bygger vi for framtiden på en tomt som allerede ikke har nok uteareal? Svaret er NEI!
• Det flotte idrettsanlegget er bygget på dugnad og eies av innbyggerne i bygda. Vi er stolte over anlegget, som skolen i dag bruker til idrettsfag. Å kunne utvide og forsterke dette anlegget med en ny flerbrukshall som kommunen kan være med å finansiere ved leie, vil komme hele bygda til gode. Å bygge en hall på en tomt én kilometer fra dagens anlegg vil ikke gi synergieffekter med idrettsanlegget, og det vil heller ikke være en bærekraftig løsning for kommunen eller idrettsanlegget. At kommunen på dagtid kan nytte areal som idrettslaget bruker på kveldstid er bærekraftig sambruk!
• I dag går elevene fra barneskolen til storskolen for å ha svømmeundervisning. Det tar 10 minutter til fots hver vei. Med Hå kommune sitt forslag til plassering av skolen vil dette bli redusert med 90 % i tid for både elever og pedagogisk personale.
Vi vil sette i gang er underskriftskampanje for å synliggjøre hva bygdas ønsker. Vi mener bestemt at det kommunestyrevedtaket som er fattet mot få stemmer speiler flertallet av bygdas innbyggere sine meninger. Både FAU-ene ved skolene og barnehagen, samt bygdas vellag ønsker å flytte skolen til idrettsanlegget. Det bør telle mye i en vurdering av framtidens plassering.
Vi ser så mange muligheter med den vedtatte plasseringen av skolene. Vi kan nytte idrettsanleggene til SFO. Vi kan legge til rette for felles bruk av spesialrom. Vi kan utnytte spillvarme fra omliggende industri til oppvarming av bygg og basseng. Dette må selvsagt utredes, men takket være Kviamarka har kommunen allerede unik kunnskap og erfaring om å utnytte spillvarme til fjernvarme.
Tomten i Nymannsvegen kan brukes til mange spennende formål. Det er ikke slik at det bare er en barneskole som kan gi kvalitet til dette sentrumsnære området. Det er mange funksjoner som kan planlegges på dagens skoletomt. Og tomten kan være en grønn lunge for bygda også med andre funksjoner plassert der. Det er vårt mål da dette er en viktig verdi for bygda!
Hå-lista håper at kommunestyrets vedtak om å flytte skolene for å få ett felles skole/barnehage område på Vigrestad realiseres. Det er dette bygda vil! La flertallet av innbyggerne som kjenner bygda og ser de bærekraftige synergieffektene få være de viktigste stemmene i denne saken! Det vil være en seier for demokratiet!

Heide Ege, listekandidat Hå- lista
Liv Anne Aanestad Vold, listekandidat Hå- lista
Elin Hetland Mong, ordførerkandidat Hå-lista


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

409 underskrifter hittil!

Opprettet av
Elin Hetland Mong
21.03.2023
Område
Rogaland

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad