Bevar Tøfta-Stavneset som natur- og friluftsområde!

Bevar Tøfta-Stavneset som natur- og friluftsområde!


Til: Averøy kommune

Tøfta ligger på nordspissen av Averøya på Nordmøre med storhavet rett imot, midt mellom det lille tettstedet Øksenvågen og Stavneset fyr.
Nå søkes det på nytt om vederlagsfri landbasert konsesjon på Tøfta for oppdrett av laks.
Det har vært reist tvil om planene kunne defineres som et landbasert oppdrettsanlegg, men dette ble tilbakevist i Sogn og Fjordane tingrett. Nytt lovverk er på trappene, derfor er alle nye landbaserte fiskeoppdrettsprosjekt stoppet i påvente av det nye lovverket. Allerede igangsatte prosjekter får fortsette.

Vi sender inn følgende kommentarer til høringen om industri-søknaden på Tøfta:
Vi mener at industri-planer for Tøfta må stoppes fordi:
1. Området er opparbeidet som et svært populært tur- og frilufts-område for hele ytre Nordmøre. Med sin sentrale og enkle tilgjengelighet har Stavneset fyr opp mot 25.000 besøk årlig. Vi ønsker at Tøfta-Stavneset skal bevares for fortsatt å kunne løfte trivsel og folkehelse.
2. Etablering av landbasert fiskeoppdrett på Tøfta er i strid med gjeldende sjøområdeplan. I den interkommunale sjøområdeplanen for Nordmøre 2016-2028 er området regulert som et V(vern) NFFF (Natur, Ferdsel, Fiske og Friluftsliv)-område, ment for «bruk og vern av sjø med tilhørende strandsone», ikke til akvakulturformål (1). Påvirkningene fra det planlagte anlegget vil være i strid med gjeldende sjøområdeplan.
3. Det enorme avfallet fra anlegget som kontinuerlig vil slippes ut i sjøen rett utenfor Stavneset tilsvarer 80 % av kloakkutslippene fra befolkningen i Møre og Romsdal (2). Avfallet vil fylle Øksenvågen, forurense havområdet og Bremsnesfjorden (3). Bremsnesfjorden har allerede fire store oppdrettsanlegg. Det planlagte utslippet fra Tøfta betyr 60 prosent økning av utslippene i forhold til dagens akvakulturdrift i Bremsnesfjorden (4).
4. Det marine miljøet rett utenfor Tøfta-Stavneset har en stor biologisk verdi og mangfold (5,6). Utbygging og drift av det søkte anlegget vil medføre irreversibelt tap av marint mangfold som koraller, rødlistearter, tareskog samt store mengder svaberg.
5. Området utenfor Tøfta-Stavneset inneholder flere skipsvrak av viktig historisk betydning (6), fredet i henhold til fornminneloven. Det best bevarte, dampskipet D/S «Krystal», ligger få meter fra den planlagte moloen og vil bli direkte berørt og ødelagt av anleggsetableringen.
6. Det planlagte anlegget vil forringe bo-miljøet i Øksenvågen gjennom forurensing av sjøen, støy og lys-forurensing, sammen med den aktivitet og bygningsmasse på land og i sjøen som industri-utbygningen fører med seg.
7. Tøfta var regulert til LNFR-område, forbeholdt landbruk, natur og friluftsliv, hvor annen bygging og anleggsvirksomhet ikke er tillatt. Dette ble tilsidesatt av kommunen for industriutbygging. Vi mener at ny industri og nye arbeidsplasser på Averøy må skapes på alle de tomtene i kommunene som allerede er nytta til industri. Vi ber om at Averøy kommune tilbakefører Tøfta-Stavneset-området til LNFR-vern.
8. På FNs naturtoppmøte COP15 i Montreal ble det vedtatt å verne 30 prosent av all natur på land innen 2030. I Norge er kun 3,6 prosent av kyst- og havområdene vernet (7). Stadig nye utbyggingsplaner gjør at naturen langs kysten forsvinner bit for bit. Derfor må Tøfta-Stavneset som et av Averøys få uberørte områder langs kystlinja forbli forbehold natur og friluftsliv.

Referanser:
1:
ku-sjoarealplan-averoy-25042017.pdf
2: https://www.averoy.kommune.no/kunngjoringer-horinger/ny-offentlig-ettersyn-soknad-om-tillatelse-til-landbasert-oppdrett-pa-lokalitet-tofta.7298.aspx Dokumentasjonsvedlegg til søknaden s. 42
3: https://www.averoy.kommune.no/kunngjoringer-horinger/ny-offentlig-ettersyn-soknad-om-tillatelse-til-landbasert-oppdrett-pa-lokalitet-tofta.7298.aspx Rapport for strømmålinger 2017 og 2020.
4: https://www.averoy.kommune.no/kunngjoringer-horinger/ny-offentlig-ettersyn-soknad-om-tillatelse-til-landbasert-oppdrett-pa-lokalitet-tofta.7298.aspx Dokumentasjonsvedlegg til søknaden s. 41-44
5: https://www.averoy.kommune.no/kunngjoringer-horinger/ny-offentlig-ettersyn-soknad-om-tillatelse-til-landbasert-oppdrett-pa-lokalitet-tofta.7298.aspx Konsekvensvurdering naturmangfold i sjø s. 17-24
6:
Stavneset, Tøfta | Oppdrett ved Stavnes Fyr: – Biologisk rapport favoriserer utbygger (tk.no) tk.no 17.01.2023 Nils Aukan
7: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/naturmangfold/miljomal-1.3


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

10.02.2023

I dag sendes 310 underskrifter til kommunen da høringsfristen går ut. Men vi fortsetter kampanjen utover våren/sommeren for å samle så mange underskrifter som mulig!

10.02.2023

I dag sendes 310 underskrifter til kommunen da høringsfristen går ut. Men vi fortsetter kampanjen utover våren/sommeren for å samle så mange underskrifter som mulig!
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

351 underskrifter hittil!

Opprettet av
TRUDE NORDSKAG
30.01.2023
Område
Møre og Romsdal

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad