Regjeringen stopper muligheten til å eie egen bolig

Regjeringen stopper muligheten til å eie egen bolig


Til: Regjeriingen, Helse-og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, alle politiske partier

Regjeringen stopper muligheten til å eie egen bolig

I 2023 vil Regjeringen:
• At DU ikke skal få bygge eller kjøpe din egen
bolig.
• At DU ikke skal få bestemme hvor du skal bo
eller hvilken boligform du vil bo i.
• Ta fra deg muligheten til å bestemme dine
egne boutgifter.
Dette ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, dersom DU er en person med nedsatt funksjonsevne.
Det vil si at du er en helt vanlig person, med akkurat de samme behov som alle andre. Men fordi du har en nedsatt funksjonsevne og derfor må løse ting på en litt annen måte, kan disse rettighetene tas fra deg.
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er det ikke bevilget en krone til ny aktivitet/investeringstilskudd hos Husbanken for personer med nedsatt funksjonsevne.
Tilsagnsrammen for 2023 er kr 0. Det innebærer at Husbanken ikke kan gi kommunene tilsagn (lovnad) om tilskudd.
Det bevilges penger på posten, men det er kun til å betale midler til kommuner som har fått tilsagn om tilskudd tidligere år, og som blir ferdig med å bygge boliger i 2023.
Se pkt 63 og 69 på hhv side 211 og 217 i Prop. 1 S 2022-2023 HOD (Regjeringens forslag til statsbudsjett 2023)
https://www.regjeringen.no/contentassets/51e808bed72d4c64bd38016efcf5c609/no/pdfs/prp202220230001hoddddpdfs.pdf
For inneværende år, 2022: Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Det er vedtatt en samlet tilsagnsramme på 951 mil. kroner til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser over kap. 761, post 63 og post 69.
https://www.regjeringen.no/contentassets/234cdf0f802a4b24b50e92fa4b4b002a/tildelingsbrev-2022-til-husbanken.pdf
Det vil si at regjeringen med sitt forslag for 2023 vil kutte med 1 milliard til denne gruppen kontra i 2022.
I tildelingsbrev 2022 til Husbanken fra Helse og omsorgsdepartementet står det:
«Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at vanskeligstilte kan skaffe og beholde en egnet bolig. En kjerneoppgave for Husbanken er å støtte opp om kommunenes sosiale boligpolitikk.»
Mener regjeringen at dette behovet opphører for personer med nedsatt funksjonsevne i 2023?

For mange personer i Norge vil dette få STORE konsekvenser.
• Hva er alternativet?
• Å leie kommunal bolig?
• Bo på institusjon?
Med disse konsekvensene:
• Redusert medbestemmelsesrett over
hverdagen sin
• Redusert medbestemmelsesrett over hvor du
vil bo
• Uten stabilitet og trygghet til å vite at her kan
man leve hele livet sitt hvis man ønsker det,
og at her bestemmer en selv.
• Uten mulighet til å eie ditt eget og dermed
ha kontroll på egen økonomi.
Vi som samfunn er ikke sterkere enn hvordan vi ivaretar våre svakeste. Vi må ikke akseptere lavere grad av rettigheter eller lavere krav til hvordan vi behandler mennesker for personer med nedsatt funksjonsevne.
Er dette en slik verden vi ønsker oss?
Vi vil overrekke underskriftene fra denne kampanjen til Helse-og omsorgsministeren innen 15 november 2022.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-vil-inkorporere-crpd-i-norsk-lov/id2931738/
På regjeringen.no kan man lese:
«Regjeringa vil inkorporere CRPD i norsk lov -Personer med funksjonsnedsettelse er en gruppe som utsettes for diskriminering på mange områder i livet, og som har behov for et sterkt og godt rettslig vern. Jeg er derfor glad for at vi nå går videre i arbeidet med å innlemme CRPD i norsk lov, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.»

https://www.regjeringen.no/contentassets/26633b70910a44049dc065af217cb201/konvensjon-om-rettighetene-til-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne.pdf
KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (CRPD) Artikkel 19:
Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet. Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter, og skal treffe effektive og hensiktsmessige tiltak for å legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne gjøre full bruk av denne rettighet, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet, blant annet ved å sikre: a) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform, b) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å hindre isolasjon eller segregering, c) at samfunnets tjenester og tilbud for befolkningen generelt er tilgjengelig på lik linje for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og tar hensyn til deres behov.

Med en tilsagnsramme på kr 0 i 2023 vil Norge bryte med artikkel 19 i Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Signeres av: Alle kan signere


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

09.11.2022

https://www.facebook.com/events/495996685798442?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Dette er link til invitasjon til arrangementet på Eidsvoll Plass onsdag 23 november kl 14.30.

23.10.2022

Å fjerne investeringstilskuddet betyr en bråstopp i tilbud av boliger til personer med nedsatt funksjonsevne og en bråstopp for kommunene i å bygge sykehjemsplasser og omsorgsplasser. Dette omfatter boliger for eldre, personer med utviklingshemming, annen funksjonshemming, demens, psykiske problemer og rus/sosiale problemer.

23.10.2022

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dww0K1/stoere-regjeringen-fjerner-boligstoette-til-utviklingshemmede-katastrofe

Både nasjonale og lokale medier skriver nå om denne saken.

FFO og SAFO tok opp saken i helse-og omsorgskomiteen på Stortinget mandag 17 oktober.

23.10.2022

Vi ønsker med denne kampanjen at Stortinget ikke vedtar disse punktene i statsbudsjettet, de de vil gi store konsekvenser for hverdagen, tryggheten, psykisk og fysisk helse for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærpersoner. Dette vil også ramme kommune-Norge kraftig økonomisk, kommunene vil slite med å dekke behovene for sykehjemsplasser og omsorgsboliger med dette kuttet i statsbudsjettet.


Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

8595 underskrifter hittil!

Opprettet av
Mette Figge
14.10.2022
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad