Anmeldelse av eks- og statsminister, eks- og helseminister pva våre barn


Til: Samtlige velgere i Norge

Om du støtter denne saken / anmeldelsen, vennligst skriv under på kampanjen og gjerne del videre. Enhver må selv avgjøre om de vil bruke munnbind, la seg teste eller ta en vaksine.

Anmeldelse på vegne av samtlige barns rettigheter i Norge. Dato 25. okt. 2021

Anmeldelse av eks- statsminister Erna Solberg og eks- helseminister Bent Høie som ansvarlige ledelse ved forrige Storting.

Anmeldelse av statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol som ansvarlige ledere ved någjeldende Storting.


Lovhjemler.
Grunnlovens §§ 1 - 2, samt Grunnlovens § 92, bl.a. med referanse til Internasjonale menneskerettigheter (artikkel 8), Nûrnbergkodene og Helsinki-deklerasjonen, samt bl.a. Grl. §§ 94, 95 (enhver har rett til å få sin sak behandlet i en rett), 98, 100, 104, 106 og 113. Vår alles borgerrett § 49 må også her nevnes som vi påstår ikke følges av vårt såkalte representative demokrati ved Stortinget.


§ 92.
“Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

Grunnloven iht https://www.stortinget.no / Om Grunnloven -14.05.2020
"Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike."
Vi påpeker derved at Loven om vern mot smittsomme sykdommer / Smittevernloven, må vike derved at den strider mot flere av Grunnlovens paragrafers tekst og prinsipper, samt for Norge bindende traktater om menneske-rettigheter.

Bevis pandemien - Utgangspunktet:
"§ 1. Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk."

“§ 2. Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.”


Utdrag av § 49. "Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget." -samt andre avsnitt: “Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer.”

INGEN av disse paragrafers tekst og prinsipper er fulgt av Regjering eller Storting under pandemien / unntakstilstanden.

Noen fortalte våre politikere at nå er det en alvorlig pandemi på gang og vi risikerer nedstengning. Pandemien er et virus som fikk navnet Covid -19 ble vi fortalt og med dødelighet på 3,5 %.

Den 12. mars 2020 var nedstengningen et faktum her i landet med de enorme konsekvensene dette fikk for mange. Friske innbyggere ble ilagt karantene og frihetsberøvelser i strid med Grunnlovens §§ 92, 94, 98, 100, 102, 106 og 113. Mange steder og på mange arbeidsplasser, i forretninger, offentlige kommunikasjonsmidler og på sykehus og legekontorer / -venteværelser ble det påbud om munnbind og mange fikk påbud om karantenehotell ved reiser. For mange har de opplevd disse tiltakene og nedstengningene som en stor belastning både økonomisk og psykisk.

§ 100 tre siste ledd: "Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.
Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.
Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale."

Informasjon føles som tilbakeholdt av Regjering / Storting samt FHI og Helse Norges ansatte. Hvorfor er Corona-rapporten hemmeligholdt i flere tiår?

Dette såkalte Covid -19 viruset er så vidt oss bekjent, aldri blitt isolert og aldri blitt dokumentert at det finnes naturlig. Dette også jfr. (pågående) rettsprosess i Spania hvor presidenten ikke kunne bevise dette.

Det er grunn til å spørre om hele pandemien, “lockdown”, karantener, bøter, testing mm., alt frihetsberøvelser, er satt i scene blant annet for å selge veldig mye vaksiner og ramme landet ved å la smittevernloven urettmessig ha forrang fremfor landets høyeste rettskilde, Norges Grunnlov. Under ingen omstendigheter skal dette være mulig.

Dette er vår påstand inntil bevis fra våre myndigheter på at pandemien foreligger i form av at Covid -19 viruset dokumenteres som et naturlig virus.

Vi krever at Norske helsemyndigheter fremlegger bevis for at viruset naturlig finnes eller at dette er menneskeskapt og / eller er et biologisk stridsmiddel.

PCR testen
Vi påstår, uten å motta bevis, at PCR-testen kun er her for å skape en skremsels-propaganda. Jfr. oppfinneren, kan samme test IKKE vise om man er smittet eller vil bli syk. Tre nasjoners domstoler (Portugal, Canada, Danmark) har så langt slått fast med dom, at PCR-testen IKKE viser sannheten, men opp til 97% feil positiv "smitte".


Vi krever at Norges Regjering / Norges Storting / FHI og / eller Norske helsemyndigheter øyeblikkelig avslutter en ubrukelig virustest. Vi ser tydelig antall påvist positiv test og antall som fortsatt er blitt syke, selv om dette ikke fremkommer i statistikkene som er spredd offentlig av FHI / Storting / Regjering.


Såkalt Covid - 19 vaksinering.
Det er produsert en såkalt Covid - 19 vaksine som “puches” på alle over 12 år i dette landet.

Dette er en eksperimentell test-injeksjon ulik alle andre vaksiner og består av salter, lipider og et MRNA, som når det injiseres påvirker cellene til å produsere et såkalt piggprotein. Microskopiering og lab.analyser forteller også om alarmerende funn av også andre ingredienser som graphene oxide, micro metallbiter, noen bevegelige tråder mm. Dette er kanskje ikke oppgitt i ingredienslista til noen av de to produsentene vi har, Phizer og Modena, hvorfor?

Grunnlovens § 92 henviser til alle for Norge bindende traktater bla Nûrnbergkodene og Helsinki-deklarasjonen vedrørende eksperimentell medisinering. Videre brytes også bla. FN / De Internasjonale menneskerettigheter artikkel nr. 8.

I Norge får ikke engang innbyggerne en fyllestgjørende informasjon om at dette er en eksperimentell injeksjon man ikke kjenner langtidsvirkningene av. Denne eksperimentelle hastevaksinen / injeksjonen samt PCR-test, bryter nær samtlige av Nûrnbergkodene samt lov om legemidler. Brudd også på Grunnlovens § 100 de tre siste ledd, da man faktisk ikke finner ut mer om ingrediensene eller mulige bivirkninger / langtidsvirkninger uten å undersøke på egenhånd.

Vi fastslår da at Norges helsemyndigheter har igangsatt massevaksinering av det Norske folk med en eksperimentell vaksine man ikke kjenner noe om langtids-virkningene på i strid med kanskje både Grunnlovens menneskerettigheter og de fleste Nûrnbergkodene og Helsinki-deklarasjonen. Se også Forskrift om legemidler.

Nûrnbergkodene er der av en grunn. Denne avtalen har til hensikt å sikre befolkningen mot å være ufrivillige eksperimentelle testobjekter / lab. rotter mv.


Resultatet på ignorering av nevnte avtaler og sentrale menneskerettigheter er at titusenvis er registrert døde av denne eksperimentelle Covid - 19 injeksjonen kort tid etter injisering og flere millioner er registrert med alvorlige bivirkninger etter kort tid. Viser til Svineinfluensa-angrepet i 2009, hvor mange innbyggere i landet vårt ble vaksinert. Man skremte denne gang også innbyggerne at ca. 13.000 innbyggere kunne dø. Sannheten kom frem med et fåtall (33?) som døde, og flere med bivirkninger. Disse kom til syne ca 2013, da vi fikk avisartikler og annen informasjon om at flere “forstå-seg-påere” ble overrasket av antall bivirkninger som var fremkommet. Men kun 1 av 5 ble godkjent med pasientskadeerstatning fra Den norske stat.

Disse Covid - 19 vaksinene skulle forlengst vært forbudt og tatt bort fra markedet.
Det sjokkerende er at dette har ikke skjedd.

Vi krever umiddelbar stans i PCR-testing og Covid 19 vaksineringen av Norges barn samt begrunnelse og beklagelse for hvorfor det Norske folk er eksponert for denne eksperimentelle Covid-19 vaksinen.

Vi krever svar på denne anmeldelsen jfr. Forvaltningsloven uten tap av tid, med tanke på evt. skader på menneskekroppen og kroppsfunksjonen til innbyggerne i Norge.

Vi krever at vaksinering og PCR-test på barn øyeblikkelig blir stoppet til det er bevist at vi har en naturlig pandemi, en test som viser sannheten og vaksiner som beviselig virker jfr. forskriftene over og Grunnlovens tekst og prinsipper.


Med vennlig hilsen
på vegne av samtlige barn i Norge


Ingar Grøndahl og Glenn Ager-Wick


Noen henvisninger og linker kjekke å kjenne til:
The Great Barrington Declaration : https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-norwegian/

Lov om vern mot smittsomme sykdommer / "Smittevernloven”: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=Loven%20om%20smittevern


Litt mer leseverdig: Varsel om Anmeldelse med ymse plakater / bilder, diagrammer:
https://miniblogg.no/folkebevegelsen-direkte-folkestyre/132031/varsel-om-anmeldelse.html


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

2801 underskrifter hittil!

Opprettet av
Ingar Grøndahl
30.11.2021
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad