Lik oss på Facebook

Krav om midlertidig forbud mot fritidsreiser utenlands


Til: Helsedirektoratet, Regjeringen

BAKGRUNN
I svar på oppdrag fra Helse- og sosialdepartementet av 4. februar 2021 skriver Folkehelseinstituttet:

«Enkelte land, som for eksempel Belgia, har i tillegg innført et forbud mot fritidsreiser i en begrenset periode. For å begrense spredning av Covid-19 er ikke-essensielle reiser fra Belgia til utlandet forbudt for personer som er primært bosatt i Belgia. Ikke-essensielle reiser til Belgia er forbudt for personer som primært er bosatt i utlandet. Forbudet gjelder i perioden 27. januar til 1. mars. Det er en rekke unntak fra forbudet, bl.a. for forretningsreiser, medisinsk behandling og besøk av nærmeste familie (ektefelle, barn). For å redusere antallet som krysser grensene ytterligere, er dette også noe som kan vurderes for norske borgere. Smitterisikoen henger sammen med det totale antallet som reiser inn og ut av landet.»[1]

Vi ønsker at et slikt forbud innføres, i hvert fall i vinterferien fra 22. februar til 25. mars.

Vi har sett konsekvensene av juleferien og påfølgende import av smitte med nye, muterte virusvarianter. Dette har satt flere millioner norske innbyggere under skjerpede og inngripende tiltak på Østlandet, på Vestlandet og i andre kommuner i landet. En del innbyggere har også blitt syke eller dødd etter å ha blitt smittet med nye virusvarianter som nylig har blitt ført til landet etter opphold i utlandet.

En undersøkelse utført av YouGov for Europeiske Reiseforsikring viser at nær 170.000 nordmenn planlegger å dra utenlands i vinterferien, enten på skiferie eller til varmere strøk.[2] Dette er på tross av Utenriksdepartementets råd om å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige.[3]

Etterleves de gjeldende karantenereglene etter hjemkomst, mener FHI at en slik reiseaktivitet i mindre grad utgjør stor risiko for smittespredning. Det tror underskriverne også.

Imidlertid er det slik at når nær 170.000 individer planlegger å trosse myndighetenes reiseråd for å dra på ferie, så er det følgelig liten grunn til å tro at de samme individene vil overholde en karanteneplikt som i svært liten grad blir håndhevet.

En slik reiseaktivitet vil derfor medføre betydelig risiko for økt smittespredning innenriks, særlig av virusvarianter som ennå ikke har fått fotfeste i Norge. Disse variantene kan i verste fall være både skadeligere og må antas å være mer smittsomme, da de ellers ikke vil kunne oppnå stor spredning. Dette vil igjen kunne føre til nødvendigheten av skjerpede og inngripende tiltak som rammer befolkningen uforholdsmessig mye hardere enn et fritidsreiseforbud utenlands ville gjort. Ikke minst vil flere innbyggere kunne dø eller få varige skader av covid-19.

Det er derfor helt nødvendig med et midlertidig forbud mot fritidsreiser utenlands. Årsakene er de samme som ligger til grunn for det eksisterende forbudet mot innreise til Norge for personer som ikke er bosatt i riket.

IMPLEMENTERING
Vi ber om at et slikt straffeforbud vedtas av Helsedirektoratet etter smittevernloven § 4-1. Foreligger det ikke hjemmel for et forbud i hele ferien, foreslår vi å benytte paragrafens bokstav d for 7 dager av gangen. Alternativt kan forbudet forskriftsfestes. Dersom ingen av disse fremgangsmåtene er mulige, ber vi regjeringen fremlegge lovforslag som hastesak for Stortinget.

FORHOLDSMESSIGHET
Tiltakets forholdsmessighet er helt åpenbart. Konsekvensen av at mange ankommer landet fra utlandet samtidig har vist seg å ramme hele regioner med tiltak som går hardt utover barns skolegang, fritidsaktiviteter, lokalt næringsliv og den generelle folkehelsen. Et generelt forbud mot fritidsreiser utenlands kan umulig tenkes å være mer inngripende enn dette. De direkte skadevirkningene av mer sykdom og død er helt innlysende og kommer i tillegg. Det foreligger allerede et generelt innreiseforbud til landet, og et slikt utreiseforbud er et proporsjonalt og nødvendig motstykke begrunnet i nøyaktig samme hensyn.

FRIVILLIG MEDVIRKNING
Frivillig medvirkning fra de fritidsreisende etter smittevernloven § 1-5 kan ikke antas, og hensynet til frivillig medvirkning trekker uansett i retning av at et forbud er nødvendig. Det var ikke frivillig at flere millioner mennesker ble utsatt for skjerpede smitteverntiltak og sykdom etter juleferien. Undersøkelsen utført av YouGov viser helt tydelig at reiserådene fra UD ikke er tilstrekkelige til å hindre at nær 170.000 nordmenn fra å planlegge ferieturer i strid med myndighetenes anbefalinger.

Det er derfor svært vanskelig å tro at en mild straffetrussel ved brudd på karanteneplikten etter hjemkomst vil ha noen sterkere adferdsmessig innvirkning enn UDs reiseråd. Brudd på hjemmekarantene er et forhold som i liten grad blir etterforsket eller straffeforfulgt. Individene som planlegger feriereiser risikerer allerede langt høyere omkostninger på grunn av bortfallende reiseforsikring ved skader, tyverier, sykdom og uhell i utlandet enn de gjør ved å få bot for brudd på reglene om innreiesekarantene.

Samlet sett er det derfor svært lite som trekker i retningen av at etterlevelsen av karantenereglene kan antas å være høy i akkurat denne gruppen, selv under den straffetrusselen som allerede eksisterer. Et utreiseforbud er derfor nødvendig. Et ureiseforbud vil kunne håndheves langt mer effektivt enn de gjeldende karantenebestemmelsene som ikke kan antas å være gjenstand for noen høy frivillig etterlevelse heller.

UNNTAK
Eventuelle unntak fra det foreslåtte forbudet mot fritidsreiser til utlandet burde gjenspeile unntakene fra det generelle forbudet mot innreise til Norge, med tillegg av dispensasjon etter individuell søknad for nødvendig medisinsk behandling, dersom kapasitet til slik saksbehandling eksisterer. Dette er i tråd med FHIs forslag.

HENVISNINGER
[1] FHI. COVID-19. Oppdrag fra HOD nr. 343 om vurdering av fortsatt behov for strenge innreiserestriksjoner. 4. februar 2021. https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20343%20-%20Vurdering%20av%20fortsatt%20behov%20for%20strenge%20innreiserestriksjoner.pdf/_/attachment/inline/fdc281b7-e1b8-44a4-bf22-5f5110069a2e:cfe9353071cdcdadc5438bfb93ffa884b2c47b37/Oppdrag%20343%20-%20Vurdering%20av%20fortsatt%20behov%20for%20strenge%20innreiserestriksjoner.pdf

[2] Nettavisen. 12. februar 2021. https://www.nettavisen.no/okonomi/undersokelse-168-000-nordmenn-skal-reise-utenlands-i-vinterferien/s/12-95-3424087837

[3] UDs reiseinformasjon. https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Krav om midlertidig forbud mot fritidsreiser utenlands på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook




1 underskrift hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på Facebook



Siste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad