Lik oss på Facebook

JA til vern av Oset!

JA til vern av Oset!


Til: Oslo Bystyre

De mange prosjektene knyttet til Oset vannverk/vannforsyningen har over mange år vært en betydelig belastning for de som bor i nærområdet. Siden 2002 har det vært anleggsplass, sprengning, omlasting av masser, anleggstrafikk og bo- og kontorrigg i forbindelse med Oset vannrenseanlegg. Støy, støv, trafikk, rystelser til alle døgnets tider, samt skader på hus og eiendom, har påført beboerne en belastning over svært lang tid, noe som er utover det som kan forventes og hva som er akseptabelt.

Det planlegges nå nye prosjekter som med stor sannsynlighet vil påføre beboerne ytterligere belastninger. Prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal sikre byens innbyggere en fullgod reservevannforsyning, noe som er viktig. Det er Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune som har ansvar for prosjektet, som etter planen skal være ferdigstilt januar 2028. I november 2019 vedtok Oslo bystyre planene for prosjektet. Mattilsynet har i brev av 3. april 2017 gitt Oslo kommune pålegg om å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028. Her planlegges det med døgnkontinuerlig arbeid, 7 dager i uken, over fire år.

Uten nærmere forklaring kommer det frem at utkjøring på Huseby er forkastet, etter at denne lokasjonen først var inkludert i prosjektet, og at på grunn av disse endringene nå planlegger masseutkjøring på Oset. I løpet av planarbeidet har det kommet frem at man også vil etablere høyde/beredskapsbassenger. Dette er kommet som en tilleggsopplysning, og man angir Grefsen/Årvoll eller Østmarka som mulige lokasjoner. Etablering av disse bassengene i Grefsen/Årvoll vil medføre ytterligere sprenginger og bortkjøring av masse, som må tas med i betraktningen av den samlende belastningen man påfører beboerne i ett og samme område kontinuerlig i snart 20 år.

Naboer og andre som blir berørte av planlagte arbeider ved Oset vannrenseanlegg stiller seg bak dette oppropet:

• JA til videre utredning av mulighet for masseutkjøring ved andre lokasjoner enn Oset. Det faktum at det allerede er, og i mange år har vært, anleggsvirksomhet her blant annet i forbindelse med rentvannsbassengene bør være et argument mot masseutkjøring her i NVO-prosjektet fremfor et argument for.

• JA til full åpenhet om utbyggingsalternativ inkludert bruk av tunnelboremaskiner eller sprengning i valg av drivemetode. Vi krever åpenhet og god redegjørelse for hvordan man vekter både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser (bl.a. nærmiljø, støy og trafikk) før anbefaling for valg av løsning ferdigstilles.

• JA til god informasjon
o Gjennomføring av planprogram for å sikre grundige redegjørelser og opplegg for blant annet medvirkning for grupper som antas å bli berørt.
o Ett ansvarlig kontaktpunkt hos VAV.
o Informasjonsmøter i forkant av oppstart
o Informasjonsmøter underveis i prosessen - minimum 4 pr. år - to om våren og to om høsten, og ellers ved behov
o Månedlige informasjonsskriv til alle berørte beboere, og svare på henvendelser fra beboere innen en ukes frist.

• JA til ro om natten! Aktivitet må begrenses til hverdager mellom 07:00 og 23:00. Dette må kontinuerlig monitoreres og kontrolleres. Brudd på stilletid må utløse strenge sanksjoner som bøter og erstatninger for påført belastning.

• JA til støyreduserende tiltak
o Etablere døgnkontinuerlig støymåling på flere steder
o Lydskjerming av boliger
o Installasjoner som pumper og vifter må fullstendig lydisoleres og plasseres slik at lyd og vibrasjoner ikke forplanter seg

• JA til støvreduserende tiltak
o Etablere målinger av støv og forurensing av luft
o Fukting av svevestøv fra tunnelen/fra sprengningen
o Kontinuerlig spyling/feiing av asfalterte området
o Bruk av bindemiddel der det ikke er asfalt
o Spyling av dekk på lastebilene slik at ikke jord og leire følger med ut av anleggsområdet
o Årlig rengjøring av berørte hus og tilhørende områder

• JA til et sikkert nærområde
o Trafikkregulering av tider for transport, omlasting og parkering
o Implementere tiltak for å sikre trygg skolevei på veier med anleggsrelatert trafikk
o Gjennomføre risikovurdering for steinsprang, og iverksette risikoreduserende tiltak
o Etablere kontinuerlige målinger av rystelser og bevegelser i grunn og bebyggelse
o Måling og tiltak mot økte verdier av gasser som svovel og radon på grunn av endrede grunnforhold
o Brøyting av veier, stier og parkeringsområder

• JA til vedlikehold og tilbakeføring av nærområdet etter prosjektet.
o Veier, parkeringsplasser og fortau asfalteres
o Grøntområder klippes og ryddes
o Bruer og stier tilbakestilles

• JA til vern av Oset.
o Prosjektet skal ikke utvides, området Oset skal fredes, og beboerne skal ikke påføres belastninger de neste 10 årene.

Signeres av: Alle som direkte eller indirekte berøres av anleggsvirksomhet ved Oset


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

06.08.2020

Åpent Informasjonsmøte på Rønningen Folkehøyskole - Mandag 17. august kl 18.00

VAV avholder informasjonsmøte hvor de skal gi informasjon om prosjektet og planprosessen. Da det også vil være anledning til å stille spørsmål håper vi at mange stiller på møtet og forbereder spørsmål knyttet til prosjektet. Dersom DU har noen bekymringer knyttet til prosjektet er det viktig at DU møter og deler disse med VAV.

29.06.2020

Etter dialogmøte med Vann- og avløpsetaten (VAV) har de sendt oss spørreundersøkelsen som de gjennomfører. Vi ønsket dette for å få et godt og representativt utvalg, spesielt beboere. Denne spørreundersøkelsen er sentral/viktig i det videre arbeidet for påvirke valg av metode, lokasjon/sted og tiltak vi ønsker innført.

Spørreundersøkelsen er nå lagt ut, og dere finner lenken her: https://response.norconsult.com/LinkCollector?key=QLK7J9DPLK16
Svarfrist 3. juli

20.06.2020

Dialogmøte med VAV og Nordre Aker bydelsadministrasjon 17 juni
VAV er villige til dialog med arbeidsgruppen, og betrakter oss som en berørt part i saken. Leder for BU stiller seg bak denne dialogen og inkluderingen av berørte, og at man må se den samlede belastningen over tid, ikke bare dette prosjektet. Erfaringer må inkluderes i prosjektet. Et godt møte, vi er på banen, og selv om det er godt tid for at beslutninger fattes, må vi påvirke underveis slik at grunnlag for anbefalte beslutninger

20.06.2020

Dialogmøte med VAV og Nordre Aker bydelsadministrasjon 17 juni
VAV er villige til dialog med arbeidsgruppen, og betrakter oss som en berørt part i saken. Leder for BU stiller seg bak denne dialogen og inkluderingen av berørte, og at man må se den samlede belastningen over tid, ikke bare dette prosjektet. Erfaringer må inkluderes i prosjektet. Et godt møte, vi er på banen, og selv om det er godt tid for at beslutninger fattes, må vi påvirke underveis slik at grunnlag for anbefalte beslutninger

28.05.2020

Nytt møte i arbeidsgruppen der vi har diskutert status, videre planer og forberedelser til dialogmøte med VAV og bydelsadministrasjonen. Bli med i gruppen vår på facebook for ytterligere informasjon: https://www.facebook.com/groups/864728617374015/

20.05.2020

Representanter fra arbeidsgruppen hadde møte med Bydel Nordre Aker tirsdag 19.mai. I møtet la vi trykk på krav om dialog med VAV, forventer at våre erfaringer og krav oppfylles av VAV. Slik bydelsadministrasjonen forstår det er dette fortsatt tidlig i prosessen, og således rett tidspunkt for å påvirke beslutninger og fremme krav som gruppen har gjort. Møtet ble enige om at bydelsadministrasjonen tar kontakt med VAV og anmoder om et dialogmøte før sommeren.

15.05.2020

Oppdatering fra BU-møte 14. mai
Representanter fra arbeidsgruppen deltok med innlegg på Åpen Halvtime der vi la fram vår kravsliste. Vi fikk god respons fra representantene og flere av momentene fra listen var allerede innarbeidet i sakskartet som ble vedtatt i møtet. Både journalist fra DN og NAB deltok på møtet, og vi er veldig optimistiske på videre dekning av saken.
Arbeidsgruppen er nå i dialog med bydelsadministrasjonen for å sette opp møte neste uke.

Kommentarer

Del JA til vern av Oset! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
201 underskrifter hittil!

Opprettet av
Charlotte Knutsen
Område
Oslo

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerUnderskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad