Opprop til støtte for de ansatte i private barnehager

Opprop til støtte for de ansatte i private barnehager


Til: Private Barnehagers Landsforbund

På vegne av våre barn og de ansatte i barnehagene vil vi, foreldre/foresatte og andre som støtter de ansattes rett til anstendige arbeidsvilkår, på det sterkeste be om at det tas reelle og seriøse grep for å komme frem til en løsning.

Vi anser streiken som velbegrunnet og vi støtter at arbeidstakerorganisasjonenes medlemmer har gått til dette skrittet. Samtidig har streiken store konsekvenser for den enkelte familie, og ringvirkninger for tredjepart (barn/foreldre/foresatte) samt flere ledd ut (f.eks. for foreldre/foresattes arbeidsgivere).

Streiken rammer barna våre hardest. Små barn trenger kontinuitet, og streiken rammer særlig de minste som nylig er tilvent barnehagen. Man må trolig legge opp til ny tilvenning for enkelte dersom streiken blir langvarig, og man må forvente at flere barn vil slite med omstillingen når barnehagen starter opp igjen. I utgangspunktet er det selvfølgelig positivt med «bonustid» med barna, men for foreldre som slites mellom å møte barnas behov for stimuli og oppfølging på den ene siden, og krav fra arbeidsgiver på den andre oppleves det ikke sånn. Det samme gjelder foreldre som må ta ulønnet permisjon og således får en (ytterligere) presset økonomi. Et resultat av streiken er småbarnsforeldre under sterkt stress og press, noe som også går utover de små og familiene som sådan. Dessuten er sårbare barn som ikke har det bra hjemme spesielt utsatt nå.

Det er ikke bare de streikende som ikke kan møte på jobb; foreldre/foresatte som må være hjemme med små barn må enten ta ulønnet permisjon eller ha hjemmekontor. Ulønnet permisjon er ekstremt i en tid med rentehevinger, dyr strøm og generelt svært høy prisvekst. Det vil gå hardt ut over en gruppe i samfunnet som ofte fra før har en presset økonomi, og enkelte familier vil oppleve dette som en økonomisk krise særlig hvis streiken blir langvarig. Hjemmekontor samtidig som man passer små barn er heller ikke en god løsning, verken med henblikk til den voksne eller barna. Forskning viser dessuten at særlig små barn kan ta skade av det hvis de ikke oppnår kontakt med omsorgspersoner som fysisk er sammen med dem, men som er oppslukt i en skjerm og mentalt er et annet sted.

TIL PBL:
På PBLs nettsider lyser overskriften: «Vi er her for å hjelpe din barnehage». Videre står det at «PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig». På nåværende tidspunkt virker det som om den fremste interessen er verdiskapning for PBLs medlemmer – altså eierne av de private barnehagene. De øvrige – barna, foreldre/foresatte, ansatte og samfunnet for øvrig – lider nå av PBLs manglende vilje til å komme de ansatte i møte.

Det er godt kjent at de store private aktørene profiterer på drift av barnehagene. I herværende skriv tar vi ikke stilling til de prinsipielle sidene ved dette. Poenget er imidlertid at de ansattes rettigheter bør sikres før eventuell profitt tas ut i form av høye lønninger eller spekulasjon i kjøp/salg/leie av eiendom. Vi mener det er naturlig at de ansatte i de private barnehagene arbeider på vilkår som ikke i stor grad skiller seg fra de ansatte i kommunale barnehager. Gode arbeidsvilkår sikrer at de ansatte trives på jobb og at de ikke ønsker å bytte arbeidsplass av økonomiske årsaker. Kontinuitet og fornøyde ansatte er utvilsomt det aller beste for barna våre. En ansatt som trives og er genuint glad i jobben sin og som ønsker å bli værende i barnehagen er langt mer verdifullt enn det nyeste utstyret, de fresheste uteområdene eller den mest fancy matserveringen. De ansatte gjør den samme jobben for det samme formålet enten det er i privat eller kommunal regi – de sikrer at våre barn har en god, trygg, oppbyggende og forutsigbar hverdag. Derfor faller det på sin egen urimelighet at de ansattes rett til pensjon – med andre ord; de ansattes fremtid! – avhenger av hvilken barnehage de mer eller mindre tilfeldig har fått jobb i. Tilsvarende frykter vi at praksisen PBL fører er til stor ulempe for våre barn: på den ene siden knytter de seg til ansatte som potensielt slutter etter relativt kort tid på grunn av dårlige vilkår, og på den andre siden får de ikke anledning til å knytte seg og finne en trygg havn hos en fast ansatt fordi barnehagen må belage seg på vikarer i mangel på fast personell.

Barna, de ansatte og samfunnet for øvrig er tjent med at de ansatte i enhver barnehage jobber på gode vilkår og ønsker å bli i jobben sin.

TIL MYNDIGHETENE:
Vi viser til Hurdalsplattformen, hvor det fremgår at regjeringen vil

• Gi kommunene større mulighet til å styre finansiering og krav til private barnehager.
• Innføre krav om at tilsette i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår på linje med ansatte i offentlige barnehager.

I lys av PBLs (mangel på) håndtering av streiken mener vi at regjeringen må på banen. Vi oppfordrer ikke til tvungen lønnsnemnd til ulempe for de ansattes sak, men anmoder heller om at regjeringen følger opp punktene i Hurdalsplattformen og pålegger PBL å sørge for likebehandling av ansatte i private og offentlige barnehager. Vi mener at mangelen på forhandlingsvilje tydeliggjør skjevheten i styrkeforholdet mellom PBL og medlemsbarnehagene på den ene siden, og forbundene, de ansatte og barna/foreldre/foresatte på den andre. Denne skjevheten må jevnes ut til det beste for barna, og uten at PBL har øye for interessene til andre enn medlemmene sine, ser vi ikke annen utvei enn at regjeringen kommer på banen. Vi ønsker også fokus på at PBL er en forening for både store og små private barnehager, men at disse har ulikt utgangspunkt og behov for hjelp. Det er en oppgave for myndighetene å se nærmere på om reglene er tilpasset slik at de både hjelper små barnehager med økonomiske utfordringer, og samtidig forhindrer at store barnehager sluser offentlige midler bort fra pensjon og inn i utbytte. PBL underkommuniserer denne viktige differansen.

VÅRE KRAV:
• Vi krever at PBL tar formell kontakt med de streikende forbundene, viser vilje til å forhandle og strekker seg langt for å møte de streikende sine krav.
• PBL må vise ved handling og ord at de setter de ansatte og barnas behov foran medlemmenes økonomiske interesser. I den grad det er mulig må det omprioriteres i medlemsbarnehagene for å få dekning for en pensjonsordning på linje med ansatte i offentlige barnehager.
• Dersom PBL ikke viser seg sin makt verdig i møte med sine ansatte og brukerne av barnehagene, bør regjeringen på egnet måte involvere seg for å utjevne det skjeve styrkeforholdet som nå viser seg mellom partene.
• Myndighetene må følge opp punktene i Hurdalsplattformen under overskriften «Eit bedre regelverk for barnehagesektoren».
• Man må vurdere å differansiere mellom store og små medlemsbarnehager og tilby støtte fra det offentlige etter barnehagenes reelle behov.
• Myndighetene bør vurdere om kommunene har blitt avhengige av private barnehager for å få tilstrekkelig barnehagedekningen, og om denne avhengigheten gir private barnehager så mye makt at de kan prioritere profitt foran anstendige arbeidsvilkår.

Signeres av: Foreldre/foresatte og andre som støtter de ansattes rett til anstendige arbeidsvilkår


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1625 underskrifter hittil!

Opprettet av
Erika Steinholt Mortensen
26.10.2022
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad