Beta
Lik oss på Facebook

?? Det er KRISE i BarnevernetNorge


Til: alle mammaer og pappaer/ To all mommy’s and daddy’s


?? Please sign this campaign against Norway’s way of treating children and there parents in this country!
Share on your page, wall, share knowledge with your friends! Together we can fix this. I think. I need to believe we can do this together as a nation.

•Barns rettigheter under saksbehandlingen
ALTSÅ BARN OVER 7, har kanskje en liten rettighet som ikke blir tatt hensyn til. Under 7 år, talsperson om barnet er modent nok. Barnevernet vurderer så klart om barnet ditt kan snakke godt nok for seg eller ikke!

Artikkel | Sist oppdatert: 09.11.2016 | Barne- og familiedepartementet

•Barn og unges medvirkning og muligheter til å klage i egne barnevernssaker.
Generelt om barn og unges rett til medvirkning i egne barnevernssaker
Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne.
•Barnet skal bli lyttet til og barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. Barneverntjenesten skal sørge for at barnet så tidlig som tilrådelig blir informert (på en måte som barnet forstår), om blant annet hvilke rettigheter barnet har, tjenestetilbud, og om situasjoner der barnet kan utrykke sine synspunkter.
•Et barn kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjeldende dersom det har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder.
Barn på institusjon
Barns rettigheter under opphold i barneverninstitusjon er regulert i egen forskrift. Dersom beboeren selv eller de foresatte mener det er begått brudd på forskriften, kan dette påklages til fylkesmannen. Også andre forhold knyttet til oppholdet på institusjonen kan tas opp med fylkesmannen.
•Barn kan ta opp alle forhold de er misfornøyde med, fra tvangsbruk til for eksempel kvaliteten på maten på institusjonen. Dersom barna har behov for det, skal de få veiledning og hjelp av ansatte på institusjonen til å utforme en klage, men klagen kan også fremsettes muntlig. Institusjonens leder skal informere barnet om adgangen til å klage.
Barn i fosterhjem
•Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år. Som en ekstra sikkerhet fører fylkesmannen tilsyn med at barneverntjenesten utfører sine lovpålagte oppgaver.
•Er det forhold barn i fosterhjem er misfornøyde med kan de ta det opp med fosterforeldrene, saksbehandler eller tilsynsfører.
Statens helsetilsyn
•Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med barneverntjenester, og skal blant annet bidra til at barneverntjenester er forsvarlige og til barnets beste.
Dette innebærer overordnet ansvar for tilsynet som fylkesmannen utfører med barneverntjenesten i kommunene. Som overordnet myndighet for klagesakene arbeider Statens helsetilsyn for å sikre at klagesakene behandles slik lovverket krever.
Mer informasjon om klageadgang finnes på fylkesmannens og Statens helsetilsyn sine hjemmesider.
•Barneombudet har også en del informasjon og klageskjema på sine nettsider.
#TEMA
#Barnevern
KONTAKT
Barnevernsavdelingen
E-post: postmottak@bfd.dep.no
Telefon: 22 24 26 01
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Signeres av: Urettferdig behandlet i Norge? Signer..


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del ?? Det er KRISE i BarnevernetNorge på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
21 underskrifter hittil!

Opprettet av
Liss-Angelica Beck
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin