Beta
Lik oss på Facebook

Nei til vaksinasjon uten samtykke

Nei til vaksinasjon uten samtykke


Til: Alle, spesielt småbarnsforeldere i Norge

Dette er saken:

Vi vil ha tilbake retten til å si nei til Vaksinering på vegne av våre barn.

Vår påstand er som følger: Vaksiner kan ikke inngå som et ledd i “den daglige ordinære omsorgen for barnet”. Vaksiner er medisinsk behandling hvor det hvert år blir innrapportert mange alvorlige bivirkninger til FHI og Legemiddelverket. Hovedregelen i gjeldende rett sier at medisinsk behandling av barn under 16 år krever begge foreldres samtykke.

Vi vil altså ha tilbake retten til å si nei til Vaksinering, og krever mer balansert informasjon om vaksiners fordeler veiet opp mot de mulige og faktiske risiko ved vaksinering. Dette gis ikke i dag, og dermed blir det umulig å gi et informert samtykke. Den informasjonen vi får er mangelfull på den måten at vi kun får høre om vaksiners fordeler, og bivirkninger blir fullstendig bagatellisert.

Kravet om at begge foreldre må samtykke ved vaksinering ble fjernet i Stortingsvedtak av12. juni 2017 etter innstilling fra Helse- og Omsorgsdepartementet. Nå kan den forelder som er skeptisk eller ikke ønsker vaksinering av eget barn ikke lenger utsette eller stanse vaksinering dersom den andre forelderen vil vaksinere.

Hvordan gikk det til? Stortinget fikk lovfestet at vaksiner nå inngår i lovens juridiske begrep “Helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet”, noe som resulterer i at den ene forelderen blir fratatt sin medbestemmelsesrett til medisinering av sitt barn, med noe som kan gi konsekvenser for resten av barnets liv.

At våre Stortingspolitikere har klart å få vaksinasjon inn i det juridiske begrepet er uforståelig. Vi ønsker derfor å rettslig prøve hvordan dette er holdbart rent juridisk. Mange av oss som har brukt mye tid på å sette oss inn i forskningen rundt vaksinering, forstår at vaksiner ikke nødvendigvis er så trygge som våre helsemyndigheter hevder. Dersom det blir fastslått rettslig at vaksiner ikke kan inngå I lovens definisjon av “Helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet” da vil kravet om samtykkeerklæring på nytt være gjeldende, slik som det alltid har vært og bør være. Det er en menneskerett å ha råderett over egen kropp og kunne avgi samtykke i all medisinsk behandling, dette må også gjelde for egne barn. Den nye loven fratar den ene forelderen muligheten til å bestemme over sitt eget barn, - blir det neste skrittet at også den andre forelderen mister denne muligheten? Skal vi overlate slike avgjørelser til staten? På tide å si stopp?

Hva mener du? Vi mener at vaksiner umulig kan defineres inn under det juridiske begrepet “Helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet” som beskrevet i Pasient og brukerrettighetsloven §4-4 Samtykke på vegne av barn. Lenke til den nye loven her: https://www.stortinget.no/…/Lo…/2016-2017/vedtak-201617-109/ Sakens kjerne er nettopp det at de nå definerer vaksiner som et ledd i den daglige ordinære omsorgen for barnet. Det er grunnen til at helsepersonell ikke lenger trenger samtykke fra begge foreldre!

I Helsedirektoratets Rundskriv IS- 8 2015 pasient og brukerrettighetsloven med kommentarer vedrørende denne paragrafen gjengir vi her noen av direktoratets egne beskrivelser for hva de mener ligger innunder § 4-4 Samtykke på vegne av barn, og en nærmere beskrivelse av hva som menes med “Helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet.” Lenke til rundskrivet: https://helsedirektoratet.no/…/IS-%208%202015%20Rundskrivpa…

På side 79 i rundskrivet står bl.a.:
"…Hovedregelen er at begge foreldre skal samtykke til helsehjelp til barn under 16 år såfremt foreldrene har del i foreldreansvaret,.."

"…Foreldre som har felles foreldreansvar må ta avgjørelser om helsehjelp i fellesskap, og må derfor begge samtykke på vegne av barnet..."

"...Dette gjelder selv om foreldrene ikke bor sammen. Dersom en av foreldrene nekter, vil det ikke foreligge noe gyldig samtykke…."

Fra side 80
"….Når helsehjelpen er ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet Bokstav a, bestemmer at det er tilstrekkelig at én av foreldrene samtykker til helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet. Slike avgjørelser regnes ikke som større avgjørelser i barnets liv som begge foreldre må samtykke til etter barneloven § 30 første ledd, når de har felles foreldreansvar. Med helsehjelp som er ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet regnes for eksempel behandling av øreverk, halsbetennelse, influensa, skrubbsår og så videre. Eksemplene som ikke er uttømmende, har det til felles at de er alminnelige, dagligdagse, ukompliserte og at det erfaringsmessig ikke oppstår uenighet om nødvendigheten av å oppsøke helsetjenesten i disse situasjonene….."

Fra side 81
"…Særlig om vaksinasjon av barn

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev 8. oktober 2015 kommet til at vaksinasjon som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet må regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet. Det er dermed tilstrekkelig at den ene av foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjonen. Samtykket kan gis av den forelder som til enhver tid er sammen med barnet, og uavhengig av om foreldrene bor sammen eller hver for seg, eller har del i foreldreansvaret eller ikke. Ved vaksinasjon utenfor barnevaksinasjonsprogrammet må begge foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykke til vaksinasjonen. Dersom barnet likevel skal få vaksine utenfor barnevaksinasjonsprogrammet uten begges samtykke, må kvalifisert helsepersonell mene at vaksinen er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade, jf. Pasient - og brukerrettighetsloven § 4-4 andre ledd bokstav b ……."
Slutt

Med slike definisjoner er det uforståelig at de hevder vaksiner kan sammenlignes med behandling av øreverk, halsbetennelse, influensa, skrubbsår og så videre, samt være alminnelige, dagligdagse og ukompliserte.

Likevel, fra juni 2017 ble det vedtatt lovendring hvor vaksinering regnes som ledd i den daglige ordinære omsorgen! VI ER IKKE ENIG! Vi kan heller ikke se en eneste god grunn til at vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet skal håndteres annerledes enn vaksiner utenfor programmet.

Her er den nye ordlyden i lova som definerer vaksinasjon som et ledd i den daglige ordinære omsorgen: “Det er tilstrekkelig at én av foreldrene, eller andre som har foreldreansvaret, samtykker til helsehjelp som regnes som del av den daglige og ordinære omsorgen for barnet, jf. barnelova §§ 37 og 42 andre ledd. For en forelder gjelder dette uavhengig av om vedkommende har foreldreansvaret for barnet. Ved vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet må likevel den som skal samtykke, ha foreldreansvaret for barnet.

Vår påstand er som følger: Vaksiner kan ikke inngå i “Helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet”.

Vaksiner er en medisinsk behandling hvor det stadig oppstår bivirkninger av ulik alvorlighetsgrad. Hvert år blir det rapportert inn mange alvorlige bivirkninger til FHI og Legemiddelverket. For 2016 var det rapportert inn 417 bivirkninger, hvorav 56 var alvorlige, og defineres som, og kan bety sykehusinnleggelser, varige skader og også død.


Vi trenger din støtte for å lage en folkeaksjon mot den urett som her foregår. Håper du ser deg enig i vårt syn og vil signere vår underskriftskampanje. Du vil fortløpende bli oppdatert med det som skjer.


På forhånd takk for din støtte ved å signere aksjonen.
Herved signert av initiativtakerne bak “Nei til vaksinasjon uten samtykke.”

Tillegg til det ovenfor stående vil vi også nevne noe om hvordan denne lovendringen strider mot mange andre prinsipper:

Slik lovendring strider mot de internasjonale menneskerettigheter hvor man legger vekt på at begge foreldre skal ha like rettigheter til å ta beslutninger overfor egne barn, og det som nå har blitt vedtatt av Norske myndigheter gir den ene forelderen retten til å overstyre den som ikke ønsker at barnet skal utsettes for en medisinsk intervensjon som i enkelte tilfeller kan ha alvorlige bivirkninger, og også død.

Vi mener offentlige myndigheter ikke har rett til å gi en forelder denne makten fordi den strider mot lovens intensjon om at begge foreldre skal ha samtykke.

Vi mener våre myndigheter ikke har rett til å gjøre slike grep overfor foreldre som stiller seg kritisk til vaksinering.

I mange andre land, som f.eks. Sverige så er praksisen at hvis en forelder ikke ønsker vaksinering, så har den andre ikke mulighet til å trumfe dette gjennom.

Man utsetter ikke sitt barn for noen fare ved å ikke vaksinere. De infeksjonssykdommene vi vaksinerer mot er regnet som ufarlige for friske velernærte barn i Norge. Det er også årsaken til at vaksinering er et fritt valg. Vaksinering er heller ikke definert som en nødvendig helsehjelp, men kun en forebyggende medisinering man får tilbud om slik at man kan velge om barnet har en mulighet til å unngå og måtte gjennomgå en infeksjonssykdom.

Signeres av: Alle


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

30.01.2018

Vi har nå nådd over 1000 signaturer. Kampanjen løper videre og vi håper alle som kan vil dele og spre dette viktige budskapet. Vi planlegger nye fremstøt og lar signaturkampanjen rulle videre før vi tar neste steg.
Takk igjen,
Admin – Nei til vaksinasjon uten samtykk

13.11.2017

Hei alle sammen,
Status etter 2 1/2 dag: 430 signaturer!
Tusen takk for støtte. Noen mener at kampanjeteksten er for lang. Vi har forkortet den på FB siden (går ikke på signaturssiden). Spre gjerne budskapet ved å bruke linken til FB siden,

https://www.facebook.com/NeiTilVaksinasjonUtenSamtykke

Link der til signatursiden med utfyllende tekst, og ikke minst knappen for å signere.

Vi håper alle fortsetter å støtte kampanjen.

Takk igjen,
Admin – Nei til vaksinasjon uten samtykk

Kommentarer

Del Nei til vaksinasjon uten samtykke på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1405 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin