Beta
Lik oss på Facebook

BEVAR STORSALAMANDEREN OG MYRA PÅ FRIGÅRDEN I LÅNKE


Til: Alle som er glad i naturen og ønsker å bevare norsk kulturarv

BEVAR STORSALAMANDEREN OG MYRA PÅ FRIGÅRDEN I LÅNKE


Hvilken verdi har et intakt naturmiljø?
Det planlagte prosjektet Hell Arena vil rasere et landskap som er en del av kulturarven for stjørdalingene. Ved å signere denne underskriftskampanjen blir du aktiv i prosessen for å bevare Lånkes vakre og enestående myr-landskap med blant annet storsalamanderen som er på rødlista og regnet som en sårbar art.

Underskriftskampanjen er ikke ment å være mot Hell Arena som sådan, men er mot lokaliteten som er valgt for prosjektet.

Stjørdal er rik. Rik fordi kommunen fremdeles har områder med relativt urørt natur der ville dyr kan trives i sitt naturlige miljø. En av disse er den gåtefulle salamanderen. Helt i utkanten av sin verdenutbredelse lever det fremdeles en bestand av arten i Lånke. I hele sitt europeiske utbredelsesområde har storsalamanderen gått tilbake i antall, og den er rødlistet i de fleste land den forekommer. På den norske rødlista er den betegnet som sårbar. Menneskets omdanning av naturen med tørrlegging av dammer og myrer, forurensning og utsetting av fisk har ødelagt mange av dens leveområder – enten selve yngledammen eller de områdene på land rundt dammen hvor den lever det meste av året.
Salamandere er miljøindikatorer. De lever både i vann og på land og opplever derfor det beste og verste av to helt forskjellige verdener. De har svært gjennomtrengelig hud som tar opp stoffer fra de omgivelsene de til enhver tid befinner seg. En sunn salamanderbestand er derfor en indikasjon på en sunn natur. Storsalamanderen er dessuten svært kravstor når det gjelder leveområde. Yngledammen må være av en bestemt dybde, vannet må ikke være for surt, det må være rikelig med smådyr i vannet så både voksne og larver har nok å spise og det bør være rikelig med planter hvor de kan plassere eggene. Det har vist seg at når dammer med storsalamander blir vernet, er det også andre sårbare arter av f.eks. vanninsekter som drar nytte av vernet. Dette er fordi den typiske storsalamanderdammen er levestedet for mange arter som stiller like store krav til leveområde som salamanderen. Når en salamanderdam blir vernet, er det derfor ofte slik at ikke bare salamanderen, men også andre rødlistearter får sitt leveområde beskyttet.
Stjørdal kommune har et helt spesielt ansvar for storsalamanderen. Da Erik Solheim sendte ut sine postkort med truete arter til alle landets kommuner, var det storsalamanderen som Stjørdal fikk hovedansvaret for å forvalte på en bærekraftig måte. I dag er salamanderen i Lånke truet av utbyggingsplanene for Hell Arena. En utvidelse vestover fra Lånkebanen vil gripe dramatisk inn i
leveområdene for arten. Myrområder vil tørrlegges eller legges under asfalt og salamanderens jaktmarker, overvintringsplasser og vandringskorridorer vil bli nedbygd eller blokkert. Utvekslingen av dyr mellom ulike dammer vil bli forhindret, og storsalamanderen i Stjørdal vil gå en dyster framtid i møte.
Myra i seg selv er en viktig ressurs, og dens rolle som karbonlager er velkjent. Ved nedbygging av myrområdene vest for Frigården vil store mengder av klimagassen CO2 bli frigitt fra å være bundet i myra. Norge har undertegnet klimaavtalen og utbygging av myra vil være et tiltak stikk i strid med intensjonene i Parisavtalen.
Området ved Frigården er dessuten et populært utfartsområde for Stjørdals befolkning. Et område med preg av villmark like utenfor stuedøra mellom to byer er nokså unikt. Trimboka ved Smørauget viser da også at naturen her blir flittig brukt både sommer og vinter. Fra januar til i dag har mer enn 360 turgåere skrevet seg inn i boka. Området vest for Frigården er med andre ord viktig som karbonlager og som utfartsområde med villmarkspreg. Når myra i tillegg har forekomster av den sårbare storsalamanderen – og kanskje andre mindre kjente rødlistearter – er det absolutt nødvendig å sette hensynet til natur foran hensynet til utbygging i Lånkenaturen.

Sett i gang, vær aktiv, vis din mening og skriv under vår kampanje! Framtidige generasjoner vil takke deg.MDG Stjørdal

Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Bedrifter som støtter denne kampanjen

Norges Miljøvernforbund

Kommentarer

Del BEVAR STORSALAMANDEREN OG MYRA PÅ FRIGÅRDEN I LÅNKE på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Zorica Maric
Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2017
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin