Beta
Lik oss på Facebook

NEI til bommene i Telemark

NEI til bommene i Telemark


Til: Bypakka Grenland

ER DU IMOT BOMMENE I GRENLAND OG TELEMARK?

SKRIV UNDER PROTESTBREVET HERBomprotest Grenland.

Nei til bompenger i Telemark.

Opprop mot bompenger i Skien, Porsgrunn og Siljan - det strider mot viktige prinsipper.


Vi er innbyggere i Telemark som protesterer mot innføringen av bompenger som finner sted 3. oktober i Skien, Porsgrunn og Siljan. Den såkalte «Bypakke Grenland».

Vår oppfatning er at denne ordningen strider mot viktige prinsipper, pluss norske lover og direktiver som Norge er bundet av.

Vi ber myndighetene omgående om å undersøke dette.

Inntil dette er gjort må bompengeinnkrevingen stanses.

Punkter vi i første omgang peker på er følgende:

Bompengefinansieringen har basis i paragraf 27 i vegloven. Loven peker på offentlig veg og kollektivtrafikk. Gående og syklende inngår ikke i dette.

Tidsdifferensierte bompengetakster (rushtidsavgift) kan kreves når grenseverdiene overskrides. Dokumentasjon for dette har vi ikke sett. Følgelig er loven brutt på dette punkt.


Selve loven har dette formålet.

§ 1 a.Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med. Det er ei overordna målsetting for vegstyremaktene å skape størst mogleg trygg og god avvikling av trafikken og ta omsyn til grannane, eit godt miljø og andre samfunnsinteresser elles.

Bypakke Grenland er etter vårt syn grunnet i mangeårig mangelfullt vedlikehold og mangel på adekvat planlegging. Dette bryter med loven.

Vårt syn er at det offentlige med bompengefinansieringen lar mangelfull planlegging gå utover en gruppe i samfunnet, bilistene. Det er ansvarsfraskrivelse og det er uforstand i tjenesten.


Norge har vedtatt EU-direktivet: Direktiv 2006/38/EF. Det er norsk lov.

Vi tar med punkter i dette direktivet som norske myndigheter/Statens vegvesen med Bypakke Grenland bryter; dette kan også gjelde for lignende ordninger andre steder i landet.

* Det skal ikke foregå dobbeltbeskatning.

Kommentar: Vi har bilavgifter + veiavgifter + drivstoffavgifter + CO2-avgift + differensiering i innførselsavgift når det gjelder kjøretøy + bompenger er lik trippelbeskatning, dobbeltbeskatning osv, men det skal ikke forekomme.

* Skal ikke føre til forskjellsbehandling av den internasjonale trafikk og ikke innebære fordreining av konkurransen mellom operatørene.

Kommentar: Utenlandske sjåfører slipper ofte unna uten å betale, det lokale næringslivet i Skien og Porsgrunn taper i forhold til Larvik og Sandefjord = konkurransevridning, det er ulovlig.
* Enhver fremtidig beslutning bør ta hensyn til veitransportvirksomheders allerede eksisterende avgiftsbyrde som f.eks. motorkjøretøy- og brennstoffavgifter.
Kommentar: Avgiftsbyrden er allerede for stor, en haug med avgifter for bilistene.

* Veiavgiften skal bygge på prinsippet om at bare infrastrukturomkostninger skal dekkes... stå i forhold til det forfulgte mål.
Kommentar: Bypakke Grenland er meget omfattende, og går på mer enn bare infrastrukturomkostninger.
Vår oppfatning er at Bypakke Grenland kolliderer med direktivet. I så fall er ikke bypakka lovlig.

I tillegg er disse tingene av betydning – og vi peker på:

* Staten virker å være inhabil.

Det er Nettbuss om har fått oppdraget på 1,2 milliarder med frakta passasjerer omkring i Skien og Porsgrunn de neste årene. Nettbus er eid av Samferdselsdepartementet som har lagt premissene for bypakke/bompenger i Grenland og andre steder. Det viser seg i tillegg at Nettbuss i mange år har fått ulovlig statsstøtte.

Link: http://www.agderposten.no/nyheter/esa-nettbuss-fikk-ulovlig-statsstotte-i-10-ar-ma-betale-tilbake-1.1405392

* Nytteprinsippet er brutt.

En avgift skal gå til den som betaler avgiften. Den som betaler avgiften skal ha nytte av den. I Bypakke Grenland går pengene ikke bare til bilistene, men også til gangveier og fortau.

KONKLUSJON:

BOMPENGEORDNINGEN MÅ TREKKES TILBAKE!!

Hilsen aksjonsgruppa: NEI til bommene i Grenland


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del NEI til bommene i Telemark på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Kevin Hovstø
Område
Telemark

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende
Klikk her

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2018
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin