pukkverk i Studedalen - underskrift.no
underskrift.no

pukkverk i Studedalen

Kategori

Miljø

Opprettet av

Tellef Dønnestad

Til: Ringknuten Pukkverk

UNDERSKRIFTSKAMPANJE
MOT
STUDEDALEN STEINBRUDD OG PUKKVERK

Eksisterende pukkverk er lokalisert ved Kongsgård/Vige. Resterende uttaksvolum sikrer drifta i tre til fire år. Kommuneplanens arealdel for Kristiansand kommune 2011-2022 viser et område avsatt til fremtidig uttaksområde for råstoffutvinning øst for Krogevann. Forslagsstiller Ringknuten Pukkverk AS er i full gang med å utarbeide privat reguleringsplan for området, kalt Studedalen pukkverk. Planprogrammet datert 6. desember 2011 er utarbeida av Asplan Viak AS har vært ute til høring, og skal behandles av Kristiansand og Lillesand kommune andre kvartal i 2012.
Knuseverk og steinbrudd vil for det første ødelegge naturen i planområdet. Minst like alvorlig vil driften ha negative ringvirkninger langt utenfor planområdet. Områdene rundt består av urørt skog, bekker, fiskevann. Drifta har en forventet levetid på 40– 50 år, noe som innebærer store påkjenninger i lang tid.
Viktige hensyn / forhold:
Støy fra drifta av knuseverket, samt sprengning vil bli kraftig.
Avrenning fra drifta vil kunne være katastrofalt for naturen, dyreliv og ikke minst fiskevann i området. Krogevann som ligger like ved planområdet er et av Kristiansands mest verdifulle fiskevann. Her er det en god bestand av ørret og røye. Krogevann er forbundet med Vesbekken som renner videre ut i Topdalselva ovenfor Hamre og badestranda Hamresanden. Øst for planområdet ligger Studevann som er direkte utsatt for avrenning via Studebekken. Fra Studevann renner vannet ut innerst i Isefjærfjorden som er en terskelfjord med liten utskiftning av vannmassene. Disse vassdragene er viktige gytebekker for ørret, Vesbekken også for laks.
Drifta av steinbrudd og pukkverk, samt trafikk til og fra området vil føre til store mengder støv i luften. Støvet vil legge seg på vegetasjon, bekker og vann i området. Et tiltak mot støv er vanning, som igjen fører til mer avrenning.
Ved innkjørselen til området fra Høvågveien (under E18) er det en viktig trekkpassasje for vilt. Øst for Topdalsfjorden er dette den første muligheten for storvilt til å krysse veien. Området er trafikkert allerede den dag i dag, og økt trafikk vil være ødeleggende for vilttrekket.
Med knuseverk og steinbrudd som nærliggende nabo vil bebyggelsen i området rundt bli påvirket av flere av de ovennevnte forhold. Dette gjelder også fjernere bebyggelse. Dyreparken ligger bare en drøy kilometer fra planområdet! Ikea, travparken, Quality hotell og store deler av Sørlandsparken vil kunne plages av støy og støv.

Skriv deg på lista nedenfor hvis du mener at et
fremtidig steinbrudd og pukkverk må legges et annet sted!


Lista kan bli sendt til Kristiansand kommune, Lillesand kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Aust-Agder, andre berørte instanser, samt media.

Kommentarer

Link til denne kampanjen

Hjelp til å spre denne kampanjen! Benytt linkene på din webside, din blogg eller send den til bekjente via e-post.

Direkte adresse til denne underskriftskampanjen

http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3931

HTML Link hvor siden åpnes i samme vindu

<a href=http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3931>pukkverk i Studedalen - Underskriftskampanje</a>

HTML Link hvor siden åpnes i nytt vindu

<a target="_NEW" href="http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3931">pukkverk i Studedalen - Underskriftskampanje</a>

Opprett en egen webside for pukkverk i Studedalen!

Prøv gratis med underskrift.no hjemmesideservice! Klikk her for å lese mer!
Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Signér kampanjen

Klikk her for å signere

Lik oss på Facebook

Underskrift.no

Copyright © 2015
Kontakt oss
Annonse
E-sigaretter med nikotin og markedets beste e-væske
COM Royale
Annonse
Daglig oppdaterte nyheter, Gullpriser og Sølvpriser
GoldSilver.no
Annonse
Oversikt over alle Estoffer
Estoffer.no